Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6696, Tutkimusartikkeli
Sakari Tuominen, Anssi Pekkarinen. (2007). Kuvioraja-aineiston virheiden korjaaminen numeeristen ortoilmakuvien ja automaattisen segmentoinnin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6696. https://doi.org/10.14214/ma.6696
Original keywords: metsäninventointi; numeeriset ilmakuvat; automaattinen segmentointi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä tutkimuksessa on pyritty kehittämään menetelmiä kuvioittaisella arvioinnilla tuotettujen vanhojen kuvioiden rajojen korjaamiseen numeeristen ortoilmakuvien automaattisen segmentoinnin avulla. Vanhoissa kuviorajoissa esiintyy paljon erityyppisiä sijaintivirheitä, jotka johtuvat suureksi osaksi siitä, että kuvioinnissa käytetty ilmakuva-aineisto ei ole ollut riittävän tarkkaa maastossa olevien kohteiden paikantamiseen. Lisäksi osassa kuvioista rajaus on muuttunut edellisestä inventointiajankohdasta esim. tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden takia.

Kuvioinnin korjaamisessa käytettiin kolmea vaihtoehtoista menetelmää. Ns. moodisegmenttimenetelmässä tutkimusalueelle luotiin suuri joukko pienehköjä segmenttejä, joille annettiin sen vanhan kuvion tunnus, jolle suurin osa segmentistä kuului. Kaikki samaan alkuperäisen kuvioinnin kuvioon kuuluneet segmentit yhdistettiin uudeksi kuvioksi. Toisessa menetelmässä muodostettiin automaattisesti uusi kuviointi, jossa uusien kuvioiden minimikooksi asetettiin 0,2 ha. Kolmannessa menetelmässä segmentit jaettiin kahteen pääryhmään: 1) todennäköisesti oikein rajatuilla alueilla oleviin segmentteihin ja 2) segmentteihin, jotka olivat todennäköisesti virheellisesti rajatulla alueella. Pääryhmässä 1 segmenteille palautettiin sen alkuperäisen kuvion numero, jonka alueella ne sijaitsivat. Pääryhmässä 2 segmentit yhdistettiin ilmakuvapiirteiden perusteella lähimpiin naapurikuvioihin tai segmentteihin.

Esitetyillä menetelmillä voidaan helposti korjata pienet siirtymät selväpiirteisessä kuviorajassa. Täysin automaattinen vanhan kuvioinnin virheiden korjaaminen ei kuitenkaan onnistu kuviointivirheiden komplisoidun luonteen vuoksi.

 • Tuominen, Sähköposti: sakari.tuominen@metla.fi (sähköposti)
 • Pekkarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6695, Tutkimusartikkeli
Annukka Pesonen, Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo, Eero Lukkarinen. (2007). Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6695. https://doi.org/10.14214/ma.6695
Original keywords: Valtakunnan metsien inventointi; taimikonhoito; Landsat-satelliitit
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset osoittavat taimikoissa ja nuorissa metsissä olevan runsaasti hoitorästejä. Hoitotöiden edistämiseksi tarvitaan tarkasti paikannettua tietoa hoitokohteiden sijainnista. Tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien käyttöön perustuvan metsäninventointiaineiston käyttökelpoisuutta hoitoa tarvitsevien kuvioiden paikantamisessa.

Landsat TM -satelliittikuvien avulla tuotetusta VMI:n metsävarakartasta tuotettiin teemakartta taimikonhoitotarpeesta. Puuston pituus- ja lehtipuuosuustietojen perusteella tuotettu kartta ilmaisee taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotarpeen ja hoidon kiireellisyyden ajankohdan neljänä luokkana. Maastotyönä tehdyin tarkastusmittauksin selvitettiin karttatason luotettavuutta. Tulokset koottiin virhematriiseihin, joissa vertailtiin VMI-karttatason kiireellisyysluokitusta maastotarkastuksen pohjalta arvioituun kiireellisyysluokitukseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että satelliittikuvatulkinnalla saadaan käyttökelpoista tietoa hoitokohteiden paikantamiseksi. Kankailla kiireellisyysluokituksen onnistuminen oli huomattavasti parempi kuin soilla. Kun hoitotarpeet voidaan paikantaa tarkasti, hoitotöitä pystytään kohdistamaan ja markkinoimaan paremmin maanomistajille ja taimikonhoitomäärät saadaan paremmin vastaamaan todellista tarvetta.

 • Pesonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tuominen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Maltamo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lukkarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6705, Tieteen tori
Jari Viitanen, Pekka Ollonqvist. (2007). Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6705. https://doi.org/10.14214/ma.6705
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Viitanen, Sähköposti: jari.viitanen@metla.fi (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6708, Tutkimusseloste
Antti Marjokorpi, Jukka Salo. (2007). Kuinka hyvin kestävän viljelymetsätalouden standardit ja ohjeistot kattavat luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset tekijät trooppisilla ja subtrooppisilla metsäviljelmillä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6708. https://doi.org/10.14214/ma.6708
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Marjokorpi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Salo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6707, Tutkimusseloste
Pekka Kaitaniemi, Janne Riihimäki, Julia Koricheva, Harri Vehviläinen. (2007). Kokeellista näyttöä assosiatiivisen resistenssin vaikutuksesta ruskomäntypistiäiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6707. https://doi.org/10.14214/ma.6707
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kaitaniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Riihimäki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Koricheva, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vehviläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6706, Tutkimusseloste
Sanna Susiluoto, Frank Berninger. (2007). Eucalyptus microthecan morfologiset ja fysiologiset vasteet kuivuuteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6706. https://doi.org/10.14214/ma.6706
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Susiluoto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Berninger, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Hirvi metsässä

artikkeli 6704, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Heli Viiri. (2007). Syökö hirvi metsänuudistamisen monimuotoisuuden? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6704. https://doi.org/10.14214/ma.6704
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Viiri, Sähköposti: heli.viiri@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6703, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Arja Lilja, Risto Heikkilä. (2007). Koivun taimien toipuminen vauriokäsittelyistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6703. https://doi.org/10.14214/ma.6703
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lilja, Sähköposti: arja.lilja@metla.fi (sähköposti)
 • Heikkilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6702, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Arja Lilja, Risto Heikkilä. (2007). Väriviat hirvien taittamissa koivuissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6702. https://doi.org/10.14214/ma.6702
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lilja, Sähköposti: arja.lilja@metla.fi (sähköposti)
 • Heikkilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6701, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Risto Heikkilä, Sauli Härkönen. (2007). Hirvivahingot ja hirvikanta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6701. https://doi.org/10.14214/ma.6701
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Heikkilä, Sähköposti: risto.heikkila@metla.fi (sähköposti)
 • Härkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6700, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Ashley Selby, Leena Petäjistö. (2007). Hirviseurueiden tulevaisuuden näkymät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6700. https://doi.org/10.14214/ma.6700
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Selby, Sähköposti: ashley.selby@metla.fi (sähköposti)
 • Petäjistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6699, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Ari Nikula, Sauli Härkönen, Pekka Leskinen, Mikko Kurttila. (2007). Hirvikannan säätelyn tasot ja päätöksenteko. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6699. https://doi.org/10.14214/ma.6699
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Nikula, Sähköposti: ari.nikula@metla.fi (sähköposti)
 • Härkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Leskinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kurttila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6698, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Leena Petäjistö, Jukka Aarnio, Ashley Selby. (2007). Eri intressiryhmät ja sopiva hirvikanta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6698. https://doi.org/10.14214/ma.6698
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Petäjistö, Sähköposti: leena.petajisto@metla.fi (sähköposti)
 • Aarnio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Selby, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6697, Tieteen tori|Hirvi metsässä
Jukka Aarnio, Sauli Härkönen. (2007). Hirvestä hyötyjä ja kustannuksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6697. https://doi.org/10.14214/ma.6697
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Aarnio, Sähköposti: jukka.aarnio@metla.fi (sähköposti)
 • Härkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit