Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4

Päätoimittajalta

artikkeli 6063, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. Ilmastonmuutos ja ihmisen toimet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6063. https://doi.org/10.14214/ma.6063
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6065, Tutkimusartikkeli
Mikko Kukkola, Pekka Nöjd. Kangasmetsien lannoitusten tuottama kasvunlisäys Suomessa 1950–1998. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6065. https://doi.org/10.14214/ma.6065
Original keywords: typpi; kasvu; metsänlannoitus; kangasmetsä; Suomi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1950–1998 suoritettujen kangasmaiden lannoitusten vaikutusta metsien kasvuun Suomessa. Arvio perustuu Kukkolan ja Saramäen (1983) kasvulisäysmalliin, joka ennustaa lannoituksella saavutettavaa hehtaarikohtaista kasvureaktiota käyttäen lähtötietoina kasvupaikkaa ja puustoa kuvaavia tietoja sekä lannoitemäärää ja -lajia. Lisäksi lähtötietoina käytettiin metsätilastojen tietoja vuotuisista kangasmetsien lannoituspinta-aloista. Kangasmaiden lannoitusten arvioidaan lisänneen Suomen metsien kasvua yhteensä 16,2 miljoonaa kuutiometriä vuosina 1950–1998. Lisäys on kertynyt noin 35 vuoden aikana, sillä ennen vuotta 1965 metsänlannoitustoiminta oli vähäistä. Suurimmillaan vuotuinen kasvunlisäys oli 1970-luvun loppuvuosina, jolloin lannoitukset lisäsivät metsiemme kasvua noin miljoonalla kuutiometrillä vuosittain. Tutkimuksessa testattiin lisäksi laskelmassa käytettyjen lähtöoletusten vaikutusta lopputulokseen.

 • Kukkola, Sähköposti: mikko.kukkola@metla.fi (sähköposti)
 • Nöjd, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6064, Tutkimusartikkeli
Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen. Ylispuustoisten mäntytaimikoiden syntyhistoria, rakenne ja alkukehitys Lapin yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6064. https://doi.org/10.14214/ma.6064
Original keywords: alikasvos; mänty; luontainen uudistaminen; siemenpuuhakkuu; ylispuuhakkuu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin ylispuuhakkuuta varten leimattujen mänty-ylispuutaimikoiden syntyhistoriaa, rakennetta ja alkukehitystä silloisen Lapin metsälautakunnan alueen yksityismetsissä. Tarkoitusta varten inventoitiin 55 ylispuustoista mäntytaimikkoa linjoittaista ympyräkoeala-arviointia käyttäen.

Noin puolet (49 %) taimikoista oli syntynyt alikasvoksena ilman uudistamistarkoitusta ja 44 % luontaiseen uudistamiseen tähtäävän siemenpuuhakkuun tuloksena. Neljä taimikkoa (7 %) oli viljelty siemenpuuston alle. Alikasvostaimikoissa ylispuujaksojen aiempi käsittely oli useimmiten ollut epäsäännöllistä, eikä hakkuutapaa pystytty määrittelemään tavanomaisin hakkuuta kuvaavin termein.

Alikasvostaimikoiden tiheys, tilajärjestys ja kasvatuskelpoisuus eivät eronneet siemenpuuhakkuun tuloksena syntyneiden taimikoiden vastaavista taimikkotunnuksista. Siemenpuutaimikot olivat kuitenkin elinvoimaisempia, ja niiden pituuskehitys oli nopeampaa kuin alikasvostaimikoiden.

Noin neljännes taimikoista oli taimien keski-iän perusteella syntynyt ennen ylispuuston edellistä hakkuuta. Taimien ikävaihtelun perusteella taimikot olivat yleensä syntyneet pitkän ajan kuluessa. Siemenpuuhakkuun ja ylispuuhakkuun välinen aika oli siemenpuutaimikoissa keskimäärin 22 vuotta. Vastaava hakkuiden välinen aika alikasvostaimikoissa oli 33 vuotta. Muokkaus lyhensi uudistumisaikaa siemenpuutaimikoissa.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia käsityksiä, joiden mukaan männyn luontainen uudistumiskyky Lapissa on hyvä, ja mäntyalikasvokset ovat usein metsänuudistamiseen kelvollisia.

 • Hyppönen, Sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi (sähköposti)
 • Hyvönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6072, Tieteen tori
Paavo Pelkonen. Barentsin neuvoston metsäaloite linjaa pohjoisen ulottuvuuden yhteistyötä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6072. https://doi.org/10.14214/ma.6072
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pelkonen, Sähköposti: paavo.pelkonen@forest.joensuu.fi (sähköposti)

Tutkimusseloste

artikkeli 6077, Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto. Metsikön puuston läpimitta- ja pituusrakenteen ennustaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6077. https://doi.org/10.14214/ma.6077
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6076, Tutkimusseloste
Jyrki Kangas, Pekka Leskinen, Timo Pukkala. Puutavaralajien kantohintaskenaarioiden liittäminen metsälötason taktiseen metsäsuunnitteluun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6076. https://doi.org/10.14214/ma.6076
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Leskinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pukkala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6075, Tutkimusseloste
Annika Kangas, Matti Maltamo. Prosenttipisteisiin perustuvan läpimittajakauman ennustamisen ja Weibull-menetelmän luotettavuus riippumattomissa aineistoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6075. https://doi.org/10.14214/ma.6075
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Maltamo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6074, Tutkimusseloste
Annika Kangas, Matti Maltamo. Prosenttipisteisiin perustuvat pohjapinta-alan läpimittajakaumamallit männylle, kuuselle ja koivulle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6074. https://doi.org/10.14214/ma.6074
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Maltamo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6073, Puheenvuoro
Esa Uotila, Esa-Jussi Viitala. Teistä ja metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6073. https://doi.org/10.14214/ma.6073
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Uotila, Sähköposti: esa.uotila@metla.fi (sähköposti)
 • Viitala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset

artikkeli 6071, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Jari Liski. Millainen kiertoaika eduksi metsien hiilitaloudelle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6071. https://doi.org/10.14214/ma.6071
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Liski, Sähköposti: jliski@silvia.helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6070, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Matti Liski. Projektikohtainen päästökauppa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6070. https://doi.org/10.14214/ma.6070
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Liski, Sähköposti: liski@hkkk.fi (sähköposti)
artikkeli 6069, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Juhani Tirkkonen. Ilmastopolitiikan poliittiset ja sosiaaliset ulottuvuudet Suomen metsäsektorilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6069. https://doi.org/10.14214/ma.6069
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tirkkonen, Sähköposti: juhani.tirkkonen@tukkk.fi (sähköposti)
artikkeli 6068, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Johanna Pohjola. Hiilinielut ja ilmastosopimuksen kustannukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6068. https://doi.org/10.14214/ma.6068
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pohjola, Sähköposti: johanna.pohjola@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6067, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Timo Karjalainen. Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous Kioton pöytäkirjassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6067. https://doi.org/10.14214/ma.6067
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Karjalainen, Sähköposti: timo.karjalainen@efi.fi (sähköposti)
artikkeli 6066, Tieteen tori|Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Roger A. Sedjo. Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset metsäsektoriin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli 6066. https://doi.org/10.14214/ma.6066
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sedjo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit