Juha Heiskanen (email), Ville Hallikainen, Jori Uusitalo, Hannu Ilvesniemi

Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikkatekijöiden yhteisvaihtelu Suomen kangasmailla

Heiskanen J., Hallikainen V., Uusitalo J., Ilvesniemi H. (2018). Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikkatekijöiden yhteisvaihtelu Suomen kangasmailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli id 10024. https://doi.org/10.14214/ma.10024

Tekijät
  • Heiskanen, Luonnonvarakeskus (Luke), Maaperäekosysteemit, Kuopio ORCID ID:Sähköposti juha.heiskanen@luke.fi (email)
  • Hallikainen,  Luonnonvarakeskus (Luke), Soveltava tilastotiede, Rovaniemi ORCID ID:Sähköposti ville.hallikainen@luke.fi
  • Uusitalo, Luonnonvarakeskus (Luke), Metsäteknologia ja logistiikka, Tampere ORCID ID:Sähköposti jori.uusitalo@luke.fi
  • Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Biojalostusteknologiat ja tuotteet, Espoo ORCID ID:Sähköposti hannu.ilvesniemi@luke.fi

Vastaanotettu 30.7.2018 Hyväksytty 1.8.2018 Julkaistu 1.8.2018

Katselukerrat 10198

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.10024 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi full-model-article10024

Seloste artikkelista Heiskanen J., Hallikainen V., Uusitalo J., Ilvesniemi H. (2018). Co-variation relations of physical soil properties and site characteristics of Finnish upland forests. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9948. https://doi.org/10.14214/sf.9948

Maan fysikaalisilla ominaisuuksilla on osaltaan merkittävä vaikutus metsien kasvupaikkojen ominaisuuksiin sekä metsien kasvun ja hoidon edellytyksiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin maan vedenpidätyskyvyn ja sitä selittävien maan fysikaalisten ominaisuuksien sekä kasvilajien peittävyyden ja puustotunnusten välisiä yhteisvaihtelusuhteita yhteensä 82 koealalta, jotka olivat otos kahdeksannen valtakunnan metsien (VMI 8) koealoilta ympäri Suomen. Fysikaalisten ja hydrologisten tunnusten sekä kasvupaikkojen laadun ja tuotoskyvyn estimoimiseksi mallinnettiin epäsuorien, yhteisvaihtelevien selittävien muuttujien avulla tilastollisia siirtofunktioita eli kiinteitä ja sekamalleja. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja malleja ekologisen ja metsäoperaatioiden mallintamisen sekä käytännön metsänhoidon avuksi.

Tässä aineistossa kasvupaikan puuntuotoskyky (H100 indeksi) osoitti korkeaa selitysastetta suhteessa kasvupaikan tehoisaan lämpötilasummaan. Se myös yhteisvaihteli merkitsevästi maan hienoainesosuuden (raekoko <0.06 mm), pintamaan pH-arvon ja kenttäkapasiteetin (–10 kPa matriisipotentiaalin) vedenpidätyskyvyn kanssa.

Maan humuskerroksen paksuus oli merkitsevästi selitettävissä pH-arvon sekä kuivan ja tuoreen kasvupaikan kasvilajien peittävyyden perusteella. Maan hienoainesosuus selittyi hyvin kenttäkapasiteetin vedenpidätyskyvyn, maakerroksen syvyyden ja kasvupaikkaluokan avulla. Hienoainesosuus selittyi ilman vedenpidätyskykyä myös lämpötilasumman, kasvupaikkaluokan (Kuva 1), puuntuotoskyvyn sekä maaston kaltevuuden avulla.

1

Kuva 1. Mallinnettu suhde maan hienoainesosuuden (raekoko <0.06 mm) ja a) lämpötilasumman sekä b) kasvupaikkatyypin kanssa. Varjostettu alue sekä pystyjanat osoittavat 95% luottamusväliä.

Maan tiheys selittyi puolestaan hyvin orgaanisen aineksen pitoisuuden ja maakerroksen syvyyden avulla sekä myös orgaanisen aineksen pitoisuuden, maaston kaltevuuden ja maastossa arvioidun keskiraekoon avulla (hieno <0.06 mm, keskikarkea 0.06–0.6 mm ja karkea >0.6 mm).

Maan vedenpidätyskyky oli parhaiten määriteltävissä hienoainespitoisuuden, maakerroksen syvyyden ja tiheyden avulla. Erityisesti maan kenttäkapasiteetin vedenpidätyskyky ja ilmatila olivat selkeässä yhteisvaihtelusuhteessa hienoainesosuuden kanssa.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella tarkka spatiaalisen vaihtelun maastotieto myös maan fysikaalisista ja hydrologista tunnuksista on tarpeen metsänhoidon ja puukorjuuoperaatioiden mallien kehittämiseksi. Tämän tutkimuksen tuottamia malleja voidaan potentiaalisesti hyödyntää esim. tarkempien metsien kasvun, hydrologian ja kantavuuden mallien ja maastokarttojen tuottamiseksi. Jatkossa tarvitaan vielä kuitenkin saatujen mallien verfiointia suuremmalla ja kattavammalla maastoaineistolla.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Heiskanen J., Hallikainen V. et al. (2018) Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikka.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 numero 0 artikkeli id 10024
Siipilehto J., Lindeman H. et al. (2016) Päätehakkuukuvioille arvioidun puuston rakenteen.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 3-4 artikkeli id 5713
Kojola S., Haavisto M. et al. (2013) Vähäpuustoisten ojitusaluemetsiköiden harvennusp.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 1 artikkeli id 6029
Salomäki M., Niemistö P. et al. (2012) Ensiharvennuksen toteutusvaihtoehdot ja niiden v.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli id 6740
Nurminen T., Korpunen H. et al. (2010) Toimintokohtaisen kustannuslaskennan soveltamine.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli id 5753
Nurminen T., Korpunen H. et al. (2006) Tavaralajimenetelmään perustuvan koneellisen puu.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli id 5880
Uusitalo J., Kokko S. et al. (2004) Kahden eri katkontamenetelmän vaikutus mäntysaha.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5678
Kivinen V.-P., Uusitalo J. (1999) Sumea logiikka ja sen soveltaminen hakkuukoneen .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4 artikkeli id 6277
Kiviluoma P., Uusitalo J. (1997) Männyn kuivaoksa- ja latvusrajan silmävaraisen a.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli id 6236
Uusitalo J., Kivinen V.-P. (1994) Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 2 artikkeli id 5922