Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kari Kannisto (email), Henrik Heräjärvi

Rauduskoivun pystykarsinta oksasaksilla - vaikutus puun laatuun ja taloudelliseen tuottoon

Kannisto K., Heräjärvi H. (2006). Rauduskoivun pystykarsinta oksasaksilla - vaikutus puun laatuun ja taloudelliseen tuottoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6316. https://doi.org/10.14214/ma.6316

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää ohileikkaavilla oksasaksilla tehtävän rauduskoivun pystykarsinnan aiheuttamien väri- ja lahovikojen määrää ja analysoida esimerkkilaskelmin pystykarsintatyön kannattavuutta metsänomistajan ja koivutukkia käyttävän teollisuuden kannalta. Tutkimuksen aineistona käytettiin kolmea pystykarsittua metsikköä sekä kolmea näitä ominaisuuksiltaan vastaavaa pystykarsimatonta vertailumetsikköä Vammalasta, Jämsänkoskelta ja Keiteleeltä. Kannattavuutta tutkittiin empiirisen aineiston perusteella saatujen tulosten laskennallisena sovelluksena. Kannattavuuden tunnuslukuina olivat investoinnin nettonykyarvo ja sisäinen korkokanta. Mittaukset osoittivat aineistossa olleen vähemmän väri- ja lahovikoja kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa karsintavälineenä on käytetty oksasahaa. Alle 20 mm:n läpimittaisten oksien karsinnan aiheuttama värivikaantumisriski oli vähäinen. Rauduskoivun kasvu ei taannu elävienkään oksien karsinnan seurauksena, jos elävää latvusta säilytetään suositellut 50 % puun pituudesta. Pystykarsinta parantaa tyvitukkien laatua ja lisää esimerkkilaskelmien perusteella päätehakkuun kantorahatuloja. Ulkopuolisellakin työvoimalla tehdylle pystykarsintasijoitukselle voi saada 5–6 %:n sisäisen koron. Myös vaneri- ja viiluteollisuuden kannattaa maksaa keskimääräistä korkeampaa hintaa pystykarsituista koivikoista. Pystykarsinta lisää tyvitukeista saatavan viilun arvoa n. 20–30 prosentilla.

Asiasanat
kyljestyminen; oksat; pystykarsinta; rauduskoivu; sahaus; sorvaus; vaneri; viilu; väriviat

Tekijät
  • Kannisto, ORCID ID:Sähköposti henrik.herajarvi@metla.fi (email)
  • Heräjärvi, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6316 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemistö P., Kilpeläinen H. et al. (2019) Pystykarsinnan ajankohdan ja työmenetelmän vaiku.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 numero 0 artikkeli id 10189
Kilpeläinen H., Lindblad J. et al. (2011) Sahatukin kertymät ja runkojen laatu eteläsuomal.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli id 6824
Heräjärvi H. (2009) Kuivausmenetelmän vaikutus haavan puuaineen omin.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6776
Heräjärvi H. (2008) Koivun ja haavan mahdollisuudet puutuotealalla Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6392
Schatz U., Heräjärvi H. et al. (2008) Saha- ja leikkurikarsinnan vaikutukset rauduskoi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli id 6624
Kannisto K., Heräjärvi H. (2006) Rauduskoivun pystykarsinta oksasaksilla - vaikut.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6316
Kaurala H., Heräjärvi H. et al. (2004) Sahakoivun laatu puhtaissa koivikoissa ja kuusi-.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6244
Heräjärvi H., Junkkonen R. (2004) Puutuotteita haavasta ennen, nyt ja tulevaisuude.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6082
Heräjärvi H. (2001) Raudus- ja hieskoivun tekniset ominaisuudet saha.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 4 artikkeli id 6172