1

Kuva 1. Kokeiden sijainti ja koejärjestelyt lohkolla 1 Tervolassa (Lintupirtti) ja Oulussa (Asmonkorpi). Tervolan kokeen laikutetut pienaukot merkitty viivoituksella (laikutetut ei mukana tässä tutkimuksessa).

Taulukko 1. Tervolan ja Oulun koekohteiden puustotunnukset hakkuun ajankohtana (L = lohko).
Paikkakunta/lohko (L) Puustotunnus
Runkoluku,
ha–1
Pohjapinta-ala, m2 ha–1 DMed,
cm
HDom,
m
V,
m3 ha–1
Tervola/L1 1478 27 20 17 181
Tervola/L2 1901 29 20 18 198
Tervola/L3 1776 33 21 18 227
Tervola/L4 1322 25 22 18 170
  Tervola, keskimäärin 1619 29 21 18 194
Oulu/L1 672 35 27 22 340
Oulu/L2 672 31 29 23 288
Oulu/L3 1017 24 23 19 193
  Oulu, keskimäärin 787 30 26 21 274
  Koko aineisto, keskimäärin 1263 29 23 19 228
DMed = puuston mediaaniläpimitta,
HDom = valtapituus (100 paksuimman puun keskipituus),
V = tilavuus.
Taulukko 2. Kasvatuskelpoisten taimien puulajeittainen ja yhteinen runkoluku (ha–1, suluissa keskihajonta) erikokoisilla pienaukoilla ja keskimäärin Tervolan ja Oulun kokeilla.
Puulaji Pienaukon halkaisija, m Keskimäärin
10 15 20 25
Tervola
Kuusi 2300 (894) 2025 (1092) 2275 (874) - 2200 (925)
Koivu 100 (283) - 100 (185) - 67 (193)
  Yhteensä 2400 (950) 2025 (1092) 2375 (789) - 2267 (926)
10 15 20 25
Oulu
Kuusi - 1778 (911) 2500 (624) 2444 (689) 2241 (782)
Koivu - 111 (172) 56 (136) 56 (136) 74 (143)
  Yhteensä - 1889 (861) 2556 (655) 2500 (658) 2315 (754)
  Keskimäärin 2400 1957 2465 2500 2330
Taulukko 3. Kasvatuskelpoisten taimien puulajeittainen keskipituus (cm, suluissa keskihajonta) eri kokoisilla pienaukoilla ja keskimäärin Tervolan ja Oulun kokeilla.
Puulaji Pienaukon halkaisija, m Kaikki aukot
keskimäärin
10 15 20 25
Tervola
Kuusi 61,0 (41,3) 76,7 (65,3) 77,1 (43,5) - 71,4 (50,9)
Koivu 79,4 (-) - 143,0 (37,5) - 122,0 (45,7)
  Puulajit keskimäärin 61,5 (40,8) 76,7 (65,3) 81,2 (45,6) - 73,0 (51,3)
10 15 20 25
Oulu
Kuusi - 72,0 (46,4) 77,5 (25,5) 102,2 (45,1) 83,9 (40,1)
Koivu - 83,0 (50,9) 62,0 (-) 86,0 (-) 78,5 (31,4)
  Puulajit keskimäärin - 73,4 (46,5) 77,5 (25,5) 101,0 (44,1) 84,0 (39,4)
2

Kuva 2. Kuusen taimien kokonaisrunkoluku ja kasvatuskelpoisten kuusen taimien keskipituus eri taimikoealoilla (K = keskikoeala, P = pohjoinen koeala, I = itäinen koeala, E = eteläinen koeala, L = läntinen koeala) Oulun ja Tervolan kokeilla. Janat ilmaisevat keskiarvon keskivirheen.

Taulukko 4. Kasvatuskelpoisten kuusten pituuskasvumalli. Vastemuuttujana on vuoden pituuskasvu, log(ih + 0,5), cm.
Muuttuja Estimaatti Keskivirhe
Vakio 1,273 0,043
h/(h + 200) 2,797 0,136
d10m –0,266 0,059
d15m –0,179 0,059
Keski 0,218 0,045
Pohjoinen 0,107 0,047
Aika>5v × Suuret 0,0113 0,004
Mallin satunnaisosa:
var(koe) 0
var(koe × lohko) 0
var(koe × lohko × pienaukko) 0,0044 0,0041
var(…pienaukko × taimikoeala) 0,034 0,0065
AR1 0,270 0,0288
Residuaali 0,119 0,0048
h = puun pituus (cm),
d10m = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 10 m,
d15m = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 15 m,
Keski = dummy-muuttuja taimikoealalle, joka sijaitsee pienaukon keskellä,
Pohjoinen = dummy-muuttuja taimikoealalle, joka sijaitsee pienaukon pohjoisreunassa,
Aika>5v = Aika hakkuusta (0 jos <5 v),
Suuret = dummy-muuttuja pienaukoille, joissa läpimitta on 20 m tai 25 m,
AR1 = peräkkäisten havaintojen korrelaatio.
3

Kuva 3. Pituuskasvumallilla (Taulukko 4) simuloitu kasvatuskelpoisen kuusen taimen pituuskehitys hakkuun jälkeen erikokoisilla pienaukoilla (a) ja pienaukon sisällä eri taimikoealoilla (b). Simuloinnin lähtöhetkellä taimen pituus on kehityskelpoisten kuusentaimien keskipituus aineistossa (0,30 m) hakkuun jälkeen.

Taulukko 5. Kasvatuskelpoisten taimien keskimääräinen puulajeittainen runkoluku ja keskipituus (suluissa keskihajonta) pienillä avohakkuualoilla Tervolan kokeella.
Tunnus Puulaji Yhteensä/Keskimäärin
Kuusi Koivu
Runkoluku, ha–1 828 (1299) 586 (1060) 1414
Keskipituus, cm 77,5 (60,5) 65,4 (25,6) 74,9
4

Kuva 4. Erinomainen ja välttävä uudistumistulos Oulun Asmonkorven kokeella.