Taulukko 1. Havaintojen määrän jakaantuminen kasvupaikoittain päätyypin ja kasvupaikkaluokan (Etelä-Suomen metsätyyppilyhenne) mukaan.
Kasvupaikkaluokka OMaT OMT MT VT CT ClT Kallio
kangas 90 835 2605 1411 253 7 10
korpi 10 181 260 23 0 0 0
räme 0 7 41 210 88 4 0
Taulukko 2. Taimikoiden ikä (v), puustotunnukset (N = runkoluku, ha–1 ja H = keskipituus, dm) ja lehtipuuosuus sekä hoidetuissa että hoitamattomissa havupuuvaltaisissa ja lehtipuuvaltaisissa taimikoissa.
hoidetut havupuuvaltaiset n = 1371 hoitamattomat havupuuvaltaiset n = 4244
keskiarvo hajonta minimi maksimi keskiarvo hajonta minimi maksimi
N havupuu 2654,6 1832,7 500 38 000 3333,5 2852,4 150 68 000
H havupuu 33,0 14,3 4 85 17,6 14,8 0,9 93
N lehtipuu 4240,9 6155,4 0 59 300 5702,8 6710,2 0 72 000
H lehtipuu 23,2 21,0 0 135 16,4 17,1 0 200
lehtipuuosuus 0,42 0,32 0 0,976 0,49 0,34 0 0,998
ikä 13,7 5,2 3 46 10,0 7,3 1 63
hoidetut lehtipuuvaltaiset n = 102 hoitamattomat lehtipuuvaltaiset n = 317
N havupuu 577,8 946,2 0 8000 474,4 612,2 0 4000
H havupuu 21,9 17,8 0 61 15,3 17,48 0 84,1
N lehtipuu 6183,3 6718,4 350 31 950 9587,0 10 161,8 100 99 000
H lehtipuu 52,6 21,0 6 99 37,7 22,4 1,1 99
lehtipuuosuus 0,88 0,14 0,33 1,00 0,93 0,11 0,30 1,00
ikä 14,3 5,2 4 30 11,4 7,0 1 66
1

Kuva 1. Taimikoiden maastotyön mukainen topografinen luokka ja topografiaan perustuva keskimääräinen kosteusindeksi (TWI_MEAN eli Mean Topographic Wetness Index) vasemmalla ja sen hajonta (TWI_STD) oikealla y-akselilla.

Taulukko 3. Keskimääräinen kosteusindeksi (TWI_MEAN) kasvupaikkaluokittain, joita kuvataan Etelä-Suomen metsätyyppien ja näitä vastaavien turvekankaiden lyhennyksillä.
kivennäismaa turvemaa koko aineisto
Kasvup TWI_MEAN n TWI_MEAN n TWI_MEAN n
OMaT/Rhtkg 7,814 90 9,520 10 7,985 100
OMT/Rhtkg 7,334 835 9,208 188 7,679 1023
MT/Mtkg 7,221 2605 8,835 300 7,387 2905
VT/Ptkg 7,220 1411 8,984 233 7,470 1644
CT/Vtkg 7,373 253 9,207 88 7,846 341
ClT/Jtkg 9,866 7 10,040 4 9,929 11
kalliomaa 6,043 10 6,043 10
Taulukko 4. GTK:n maaperäkartan ja VMI11-maastotyöhön perustuva pintamaan luokitus. Luokka muu sisältää muut kuin jäljempänä esitellyt kivennäismaat, hieno = hienojakoinen lajittunut (savi, hiesu, hieno hieta), karkea = karkeat lajittuneet (karkea hiekka, sora), kallio = kivikko, kalliomaa ja kalliopaljastuma.
VMI maalaji GTK maalaji
turve muu hieno karkea kallio moreeni yhteensä
turve 290 56 22 6 16 206 596
muu 26 106 47 30 52 329 590
hieno 34 47 134 18 18 220 471
karkea 1 8 0 4 4 9 26
kallio 3 5 2 0 87 54 151
moreeni 157 200 110 73 762 2898 4200
yhteensä 511 422 315 131 939 3716 6034
2

Kuva 2. Pienen taimikon varhaisperkauksen ja sen ajankohdan vaikutus havu- ja lehtipuuston keskimääräiseen runkolukuun (A) ja pituuteen (B) VMI11-aineistossa. Kun aika taimikonhoidosta on negatiivinen, ei taimikkoa ole perattu.

3

Kuva 3. Varttuneen taimikon harvennuksen ja sen ajankohdan vaikutus havu- ja lehtipuuston runkolukuun (A) ja keskipituuteen (B) VMI11-aineistossa. Kun aika taimikonhoidosta on negatiivinen, ei taimikkoa ole harvennettu.

4

Kuva 4. Kokonaisrunkoluku turvemailla ojitusajankohdan mukaan keskimäärin ja erikseen hoidetuissa ja hoitamattomissa taimikoissa VMI11-aineistossa. Negatiivinen ojitusaika tarkoittaa ojittamatonta.

Taulukko 5. Hoitamattomien taimikoiden logaritmisen kokonaisrunkoluvun sekamalli avoimen tietolähteen kasvupaikan kuvauksella ennustettuna.
Selittäjä Estimaatti Hajonta t-arvo  P > |t|
vakio 4,0364 0,9395 4,3 <0,0001
ln(lämpösumma), °Cvrk 0,7913 0,1285 6,16 <0,0001
meren pinnan yläpuolella, m –0,00167 0,00033 –5,02 <0,0001
merietäisyys, km 0,000994 0,00021 4,8 <0,0001
ikä, v –0,03694 0,00232 –15,91 <0,0001
1/(ikä + 1) –2,7818 0,1762 –15,79 <0,0001
istutus –0,2078 0,02419 –8,59 <0,0001
muokkaamaton –0,2111 0,02892 –7,3 <0,0001
ylispuusto –0,1526 0,02894 –5,27 <0,0001
ojitus 0,09855 0,03517 2,8 0,0051
GTK savi –0,2545 0,05777 –4,41 <0,0001
GTK kalliomaa –0,07282 0,02785 –2,61 0,009
TWI_MEAN 0,04201 0,00741 5,67 <0,0001
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
Taulukko 6. Lehtipuun suhteellisen osuuden mallin lineaarinen osa (X'β) avoimen tietolähteen kasvupaikan kuvauksella ennustettuna.
Selittäjä Estimaatti Hajonta 95 %:n luottamusväli
vakio –11,0211 1,7226 –14,398 –7,6441
ln(lämpösumma), °Cvrk 2,0466 0,2324 1,591 2,5022
meren pinnan yläpuolella, m –0,00171 0,000585 –0,0029 –0,0006
merietäisyys, km 0,00134 0,000363 0,00063 0,00206
ikä, v –0,0753 0,00507 –0,0853 –0,0654
1/(ikä + 1) –3,8546 0,3651 –4,5703 –3,1388
istutus 0,2578 0,0552 0,1495 0,3661
kylvö –0,165 0,0631 –0,2888 –0,0412
mänty pääpuulajina –0,6345 0,0542 –0,7407 –0,5283
havupuu pääpuulajina –2,1033 0,099 –2,2973 –1,9093
GTK karkearakeinen –0,5006 0,0747 –0,647 –0,3542
TWI_MEAN 0,059 0,0137 0,0322 0,0857
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
Taulukko 7. Hoitamattomien taimikoiden logaritmisen kokonaisrunkoluvun sekamalli VMI11:n kasvupaikkaa kuvaavilla tunnuksilla täydennettynä.
Selittäjä Estimaatti Hajonta t-arvo P > |t|
vakio 4,1227 0,9425 4,37 <0,0001
ln(lämpösumma), °Cvrk 0,7978 0,1289 6,19 <0,0001
meren pinnan yläpuolella, m –0,00177 0,00033 –5,39 <0,0001
merietäisyys, km 0,00101 0,00021 4,91 <0,0001
ikä, v –0,03554 0,00232 –15,29 <0,0001
1/(ikä + 1) –2,8053 0,1749 –16,04 <0,0001
istutus –0,2445 0,02614 –9,35 <0,0001
muokkaamaton –0,2131 0,0288 –7,4 <0,0001
ylispuusto –0,1442 0,02862 –5,04 <0,0001
ojitus –0,1693 0,08361 –2,02 0,0431
OMaT –0,5326 0,08003 –6,65 <0,0001
OMT –0,1817 0,03101 –5,86 <0,0001
VT –0,193 0,02748 –7,02 <0,0001
CT– –0,3283 0,04752 –6,91 <0,0001
korpi tai räme 0,2973 0,08111 3,67 0,0003
GTK savi –0,2206 0,05761 –3,83 0,0001
GTK kalliomaa –0,07902 0,02754 –2,87 0,0042
TWI_MEAN 0,0408 0,00744 5,49 <0,0001
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
Taulukko 8. Lehtipuun suhteellisen osuuden mallin lineaarinen osa (X'β) VMI11:n kasvu­paikkaa kuvaavilla tunnuksilla täydennettynä.
Selittäjä Estimaatti Hajonta 95 %:n luottamusväli
vakio –12,1898 1,7549 –15,6302 –8,7494
ln(lämpösumma), °Cvrk 2,1777 0,2369 1,7133 2,642
meren pinnan yläpuolella, m –0,00148 0,00059 –0,00264 –0,00033
merietäisyys, km 0,00134 0,000369 0,000612 0,00206
ikä, v –0,0607 0,00496 –0,0704 –0,051
1/(ikä + 1) –3,3423 0,3578 –4,0438 –2,6407
istutus 0,1293 0,0567 0,0181 0,2404
kylvö –0,2230 0,0650 –0,3505 –0,0956
mänty pääpuulajina –0,3276 0,0603 –0,4459 –0,2094
havupuu pääpuulajina –2,0369 0,0930 –2,2191 –1,8546
OMaT –0,4132 0,1547 –0,7165 –0,11
VT –0,5610 0,0565 –0,6716 –0,4503
CT– –1,4937 0,1160 –1,7211 –1,2662
GTK karkearakeinen –0,3590 0,0772 –0,5104 –0,2076
GTK savi –0,2386 0,1139 –0,4619 –0,0153
TWI_MEAN 0,0716 0,0139 0,0444 0,0988
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
Taulukko 9. Logaritmisen kokonaisrunkoluvun sekamalli ”täydellisen tiedon” vallitessa.
Selittäjä Estimaatti Hajonta t-arvo P > |t|
vakio 4,3851 0,8507 5,15 <0,0001
ln(lämpösumma), °Cvrk 0,7535 0,1162 6,48 <0,0001
meren pinnan yläpuolella, m –0,00183 0,00029 –6,26 <0,0001
merietäisyys, km 0,001232 0,00018 6,98 <0,0001
ikä, v –0,04012 0,00212 –18,96 <0,0001
1/(ikä + 1) –2,7985 0,1705 –16,41 <0,0001
istutus –0,1703 0,02138 –7,96 <0,0001
koivun istutus –0,5276 0,06959 –7,58 <0,0001
OMaT –0,4321 0,073 –5,92 <0,0001
OMT –0,1637 0,0268 –6,11 <0,0001
VT –0,1585 0,02373 –6,68 <0,0001
CT– –0,3354 0,04268 –7,86 <0,0001
korpi tai räme 0,1722 0,03581 4,81 <0,0001
ylispuusto –0,1434 0,0252 –5,69 <0,0001
GTK savi –0,1819 0,05096 –3,57 0,0004
GTK kalliomaa –0,07501 0,02356 –3,18 0,0015
GTK paksu turvekerros –0,07845 0,03974 –1,97 0,0485
TWI_MEAN 0,03897 0,00651 5,99 <0,0001
perkaus/(Th_aika + 1) –0,4482 0,09715 –4,61 <0,0001
harvennus/(Th_aika + 5) –4,2984 0,1905 –22,56 <0,0001
ojitus/(ojitusaika + 1) –0,3606 0,2187 –1,65 0,0992
Th_aika = aika viimeisestä taimikonhoitotoimenpiteestä; TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
5

Kuva 5. Kokonaisrunkoluku tuoreen kasvupaikan istutustaimikossa aineiston keskiarvoilla (lämpösumma 1100 °Cvrk, merietäisyys 120 km, korkeus 130 m merenpinnasta) ennustettuna. Vaihtoehtoisia kehityksiä on kuvattu hoitamattomalle, peratulle ja harvennetulle taimikolle sekä taimikolle, jossa on tehty sekä perkaus että harvennus. Varhaisperkaus on tehty 6 vuotta ja harvennus 12 vuotta taimikon perustamisen jälkeen.

Taulukko 10. Lehtipuun suhteellisen osuuden mallin lineaarinen osa (X'β) ”täydellisen tiedon” vallitessa.
Selittäjä Estimaatti Hajonta 95 %:n luottamusväli
vakio –9,5814 1,6006 –12,7192 –6,4437
ln(lämpösumma), °Cvrk 1,8835 0,2166 1,4589 2,3081
meren pinnan yläpuolella, m –0,00187 0,00053 –0,00291 –0,00084
merietäisyys, km 0,00127 0,000318 0,000647 0,00189
ikä, v –0,0652 0,0045 –0,074 –0,0564
1/(ikä + 1) –3,6159 0,3497 –4,3014 –2,9304
kylvö –0,3348 0,0521 –0,4369 –0,2326
mänty pääpuulajina –0,3351 0,0499 –0,4329 –0,2372
havupuu pääpuulajina –2,0618 0,0979 –2,2537 –1,8699
OMaT –0,3106 0,1445 –0,5938 –0,0274
VT –0,6086 0,0494 –0,7054 –0,5118
CT– –1,6073 0,1065 –1,8161 –1,3985
räme 0,4552 0,0875 0,2837 0,6267
ylispuusto –0,4266 0,0500 –0,5246 –0,3286
GTK savi –0,2985 0,1007 –0,4959 –0,101
GTK karkearakeinen –0,3281 0,0684 –0,4622 –0,194
TWI_MEAN 0,0431 0,0123 0,0190 0,0672
perkaus/(Th_aika + 1) –0,8566 0,2041 –1,2567 –0,4566
harvennus/(Th_aika + 5) –5,1254 0,3633 –5,8375 –4,4133
Th_aika = aika viimeisestä taimikonhoitotoimenpiteestä; TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
6

Kuva 6. Lehtipuun osuus taimikon iän funktiona hoidetuissa ja hoitamattomissa kuivahkon kankaan kylvetyssä mäntytaimikoissa ennustettuna aineiston keskiarvoilla (lämpösumma 1100 °Cvrk, merietäisyys 120 km, korkeus 130 m merenpinnasta). Varhaisperkaus on tehty 6 vuotta ja harvennus 12 vuotta taimikon perustamisen jälkeen.

7

Kuva 7. Kasvupaikan vaikutus lehtipuuston suhteelliseen osuuteen, kun kasvupaikat kuvaavat havupuulle perustettuja taimikoita: OMaT ja MT ovat kuusen- ja VT ja CT männyntaimikoita. VT-taimikko kuvattiin lisäksi männyn kylvötaimikkona.

Taulukko 11. Havupuuston logaritmisen keskipituuden sekamalli.
Selittäjä Estimaatti Hajonta t-arvo P > |t|
vakio –6,8981 0,2853 –24,18 <0,0001
ln(lämpösumma), °Cvrk 1,451 0,04074 35,62 <0,0001
1/(ikä + 7) –44,5296 0,2999 –148,47 <0,0001
kuusi/ikä 0,4772 0,07914 6,03 <0,0001
kuusi –0,5019 0,018 –27,89 <0,0001
istutus 0,4683 0,01491 31,41 <0,0001
kylvo 0,3006 0,01601 18,78 <0,0001
OMT+ 0,07163 0,01469 4,88 <0,0001
VT –0,1953 0,01327 –14,71 <0,0001
CT– –0,4286 0,02324 –18,44 <0,0001
korpi tai räme –0,1041 0,02861 –3,64 0,0003
GTK soistuma –0,1151 0,02825 –4,07 <0,0001
GTK karkearakeinen –0,05001 0,01807 –2,77 0,0057
GTK lajittunut maalaji 0,04445 0,01173 3,79 0,0002
muokkaamaton –0,0274 0,01435 –1,91 0,0563
auraus 0,159 0,02706 5,87 <0,0001
TWI_MEAN –0,01241 0,00335 –3,71 0,0002
ojitus/(aika ojituksesta + 1) –0,5498 0,2202 –2,5 0,0126
ojitus/(aika ojituksesta + 10) 2,7034 1,069 2,53 0,0115
taimikonhoito 0,1178 0,0123 9,58 <0,0001
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
Taulukko 12. Lehtipuuston logaritmisen keskipituuden sekamalli.
Selittäjä Estimaatti Hajonta t arvo P > |t|
vakio –10,578 0,5155 –20,52 <0,0001
ln(lämpösumma), °Cvrk 1,8762 0,07307 25,68 <0,0001
1/(ikä + 7) –32,201 0,4208 –76,52 <0,0001
koivu × ln(ikä) 0,1586 0,01496 10,6 <0,0001
viljely 0,1838 0,01905 9,65 <0,0001
koivun istutus 0,2995 0,08493 3,53 0,0004
OMT+ 0,08346 0,02048 4,07 <0,0001
CT– –0,1579 0,05077 –3,11 0,0019
korpi tai räme –0,0507 0,02633 –1,92 0,0545
GTK paksu turvekerros –0,0602 0,03415 –1,76 0,078
GTK hienojakoinen 0,07157 0,03568 2,01 0,045
GTK lajittunut 0,05994 0,0183 3,28 0,0011
auraus 0,1104 0,0479 2,3 0,0213
TWI_MEAN –0,0088 0,00538 –1,63 0,1033
perkaus kuusentaimikossa –0,1447 0,04955 –2,92 0,0035
harvennus kuusentaimikossa –0,2226 0,02814 –7,91 <0,0001
TWI_MEAN = topografisen kosteusindeksin keskiarvo
8

Kuva 8. Männyn pituuskehitys hoidetuissa taimikoissa tuoreella kankaalla ja vastaavalla rämeellä ojittamatta ja ojitettuna (Kuva A: ikä 1–4 vuotta ja B: ikä 5–20 vuotta).

9

Kuva 9. MT-kankaalla istutetun männyn, kuusen ja koivun pituuskehitys sekä luontaisen koivun pituuskehitys ilman hoitoa, perattuna sekä parattuna ja harvennettuna. Varhaisperkaus on tehty 6 vuotta ja harvennus 12 vuotta taimikon perustamisen jälkeen.