Taulukko 1. Haastattelukehys, jonka mukaisesti selvitetään metsänomistajan tavoitteet. Teemat liittyvät erilaisiin tavoitteisiin.
Kategoriat Teemat Tavoitemuuttujat
Puu Puun myyntitulot Nettotulot (€)
Metsän taloudellinen arvo Nettotulojen nykyarvo (€)
Metsän tuottavuus Vuotuinen kasvu (m3/v)
Kotitarvepuu Kuitupuukertymä (m3)
Luonnontuotteet Mustikka Mustikka (kg/ha)
Puolukka Puolukka (kg/ha)
Hilla Hilla (kg/ha)
Kantarelli Kantarelli (kg/ha)
Rouskut Rouskut (kg/ha)
Suppilovahvero Suppilovahvero (kg/ha)
Herkkutatit Herkkutatit (kg/ha)
Mustikan versot Mustikan versot (kg/ha)
Palleroporonjäkälä Palleroporonjäkälä (m²/ha)
Suopursu Suopursu (kg/ha)
Koivun mahla Koivun mahla (l/ha)
Pakurin viljely Pakuri (kg/ha)
Kuusen aktiivinen pihka Kuusen aktiivinen pihka (kg/ha)
Männyn aktiivinen pihka Männyn aktiivinen pihka (kg/ha)
Siirtokuntta Siirtokuntta (m²/ha)
Kuusenkerkät Kuusenkerkät (kg/ha)
Männyn versot Männyn versot (kg/ha)
Koivun lehdet Koivun lehdet (kg/ha)
Katajan versot Katajan versot (kg/ha)
Hillan lehdet Hillan lehdet (kg/ha)
Männyn kuori Männyn kuori (kg/ha)
Taulukko 2. Esimerkkitilan päätöksentekoistuntoa varten laadittu vertailutaulukko. Vertailutaulukossa luonnontuotepainotteista ja puuntuotannollista metsäsuunnitelmaa vertailtiin sellaisten muuttujien suhteen, jotka olivat tilan omistajan puuhun liittyvien tavoitteiden mukaisia. Lisäksi verrattiin nettotulojen nykyarvoja 3 % korkokannalla laskettuna (NPV). Ensimmäinen viisivuotiskausi käsittää vuodet 2018–2022 ja toinen viisivuotiskausi vuodet 2023–2027.
Tavoitemuuttuja Luonnontuotepainotteinen suunnitelma Puuntuotannollinen suunnitelma
Nettotulot, € 1) 1. kausi 2580 3
2. kausi 61 764 41 632
Tilavuuskasvu, m3/v v. 2017 118 118
v. 2022 129 129
v. 2027 97 115
NPV (3 %), € 149 165 158 772
1) Huomioitu vain hakkuutulot ja metsänhoidon kustannukset (ei luonnontuotetuloja eikä luonnontuotteen tuotannosta aiheutuvia kustannuksia).
Taulukko 3. Luonnontuotepotentiaalitaulukko esimerkkitilan luonnontuotepainotteisesta metsäsuunnitelmasta. Luonnontuotepotentiaali kertoo, mikä on tilan metsien keskimääräinen vuotuinen luonnontuotteiden sato suunnittelukauden alussa (v. 2017), puolivälissä (v. 2022) ja lopussa (v. 2027).
Luonnontuotepotentiaali 2017 2022 2027
Mustikka, kg/ha 10,2 9,5 10,3
Puolukka, kg/ha 8,0 7,9 7,9
Hilla, kg/ha 2,5 2,5 2,5
Herkkutatit, kg/ha 1,2 1,2 1,1
Rouskut, kg/ha 5,4 5,4 5,0
Ruokasienet yhteensä, kg/ha 8,5 8,5 8,0
Mustikan versot, kg/ha 50,4 45,0 45,0
Suopursu, kg/ha 1,2 1,2 1,2
Männyn versot, kg/ha 16,7 65,2 21,2
Kuusenkerkät, kg/ha 56,1 40,1 45,6
Koivun lehdet, kg/ha 0,05 0 0
Katajan versot, kg/ha 0 0 0
Hillan lehdet, kg/ha 0,5 0,5 0,5
Männyn kuori, kg/ha 3,8 23,3 29,6
Männyn pihka, kg/ha 5,9 4,3 6,4
Kuusen pihka, kg/ha 0,5 0 0,6
Pakuri, kg/ha 13,2 13,2 6,1
Mahla, l/ha 0 0 0
Palleroporonjäkälä, m2/ha 0 0 0
Siirtokuntta, m2/ha 72,3 0 0
Taulukon luonnontuotteista marjoja ja sieniä kerätään vuosittain. Näille luonnontuotteille lasketuissa luvuissa ei ole huomioitu satojen vuosien välistä vaihtelua. Pakurin, siirtokuntan ja palleroporonjäkälän tapauksessa lukuja saattaa esiintyä useamman vuoden alla, mutta niitä kerätään vain kerran suunnittelukauden aikana. Samoin kasvatettavista kuusista kerättävien kerkkien ja männyn versojen keruu tapahtuu vain kerran 10 vuoden aikana, jotta puuntuotanto ei vaarantuisi. Koivun lehtiä voidaan riipiä poistettavista koivuista vuosittain, kunnes ne poistetaan taimikosta. Katajan ja mustikan versoja voidaan kerätä kolmen vuoden välein, suopursua joka toinen vuosi. Hillan lehtiä voidaan kerätä vuosittain. Pihkaa suositellaan valutettavaksi enintään kolme vuotta ennen päätehakkuuta. Mahlaa voidaan valuttaa vuosittain 10 vuoden ajan. Männyn kuorta kerätään harvennushakkuun yhteydessä kaadetuista puista.
Taulukko 4. Toinen luonnontuotetaulukko esimerkkitilan luonnontuotepainotteisesta metsäsuunnitelmasta. Luvut kuvaavat (vuotuisia) kokonaissatoja niissä metsiköissä, jotka maastoarvioinnin perusteella soveltuvat tarkastelun kohteena olevan luonnontuotteen tuotantoon (ns. luonnontuotekuviot) (2017 = suunnittelukauden alku; 2022 = suunnittelukauden puoliväli; 2027 = suunnittelukauden loppu).
Luonnontuotekuviot 1) 2017 2022 2027
Mustikka, kg 164,4 167,8 178,6
Puolukka, kg 186,3 182,1 179,9
Suopursu, kg 3,3 3,3 3,3
Männyn versot, kg 0 1508,3 82,1
Hillan lehdet, kg 4,0 4,0 4,0
Männyn pihka, kg 229,2 50,3 65,4
Kuusen pihka, kg 23,0 0 0
Pakuri, kg 620,1 614,8 286,6
Esimerkki: Tilanne kuvioista viisi kuviota on soveltuvia pakurin tuotantoon (kuviot 3, 18, 18.2, 21 ja 22). Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 8,6 ha. Mikäli pakuripuista kerättäisiin pakurit v. 2022, kokonaistuotos olisi yhteensä 615 kg (todellisuudessa kuitenkin pakurit kerätään jonkin verran myöhemmin, vrt. toimenpide-ehdotukset). Laskelmat perustuvat oletukseen, että kaikki läpimitaltaan vähintään 16 cm paksut koivut ympätään ja jokainen koivu tuottaa 0,3 kg pakuria.
1) Maastoinventoinnissa yksi kuvio oli arvioitu soveltuvaksi koivun lehtien keruuseen, mutta koska koivun lehtien laskennallinen kokonaistuotos jäi alhaiseksi, koivun lehtiä ei sisällytetty tähän luonnontuotetaulukkoon.