Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 10615. Tutkimusartikkeli
Katri Hamunen, Miina Jahkonen, Mikko Kurttila. (2022). Yhteistyömallit metsäpalvelu- ja luonnontuotealan yrityksissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10615. https://doi.org/10.14214/ma.10615

Metsistä saatavia luonnonvaroja liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten rooli on Suomessa merkittävä sekä maaseutualueiden elinvoimaisuuden että luonnonvarojen kestävän käytön kannalta. Etenkin pienillä yrityksillä keskinäinen yhteistyö ja kumppanuusverkostot ovat tärkeitä kannattavuutta ja innovointia mahdollistavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan metsäpalvelu- ja luonnontuotealoilla toimivien yritysten yhteistyömalleja ja tunnistetaan yhteistyön syntyä ja yritysten yhteistyöstä saamia hyötyjä. Tutkimus auttaa tarkastelemaan sitä, miten yhteistyön kehittämisessä on onnistuttu ja mihin suuntaan kehitystyötä olisi jatkettava. Aineisto koostuu vuosina 2019–2020 tehtyjen Suomen metsäkeskuksen yritysasiakasneuvojien (n = 15), yrittäjien ja muiden yhteistyöstä vastuussa olevien toimijoiden haastatteluista (metsäpalveluala n = 17, luonnontuoteala n = 17). Löytyneitä yhteistyöesimerkkejä analysoitiin laadullisesti luokittelemalla esimerkit vertikaalisiin ja horisontaalisiin sekä luokittelemalla horisontaaliset esimerkit niiden intensiteetin mukaan. Vertikaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan yhteistyötä tuotantoketjussa muilla tasoilla toimivien yritysten kanssa. Horisontaalinen yhteistyö kuvaa yhteistyötä samalla tuotantoketjun tasolla olevien toimijoiden kanssa. Vaikka tutkimuksessa pyrittiin löytämään etenkin horisontaalista yhteistyötä, monessa luonnontuotealalta löytyneessä esimerkissä tuotantoketjua ja verkostoa ollaan vasta rakentamassa, ja monet löytyneet yhteistyöesimerkit toimivat vertikaalisesti ja keskittyvät luonnontuotteen keruun organisointiin ja toimittamiseen tuotantoketjussa eteenpäin. Horisontaalisesta yhteistyöstä on luonnontuotealalla saatu hyötyä esimerkiksi kone- ja laiteinvestointeihin sekä jälleenmyyntiin. Metsäpalvelualalta löytyi horisontaalisia yhteistyöesimerkkejä, joissa on toteutunut alan aiemmissa kehittämishankkeissa kaavailtu projektiryhmämäisesti toimiva pura-ja-kokoa -malli, missä yhteistyötä tekevät yritykset valitsevat keskuudestaan kuhunkin urakkaan sopivimman kokoonpanon. Tulokset osoittavat, että kehittämisrenkaita intensiivisemmät horisontaalisen yhteistyön mallit, kuten yhdistykset, osuuskunnat, yhteiset tapahtumat, hankkeet ja tuotteet tuovat yrityksille näkyvyyttä, tasaisempaa työllisyyttä ja vertaistukea. Intensiivinen yhteistyö vaatii yrityksiltä keskinäistä luottamusta, tehokasta dialogia, säännöllisiä kokoontumisia ja yhteistä nimeä. Ulkopuoliset tahot, kuten Metsäkeskuksen yritysneuvojat, ovat merkittävässä roolissa saattamassa yrittäjiä yhteistyön alkuun, ja jatkossa tältä taholta tarvitaan taitoa tukea yhteistyön kehittymistä.

 • Hamunen, Luonnonvarakeskus (Luke), Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail katri.hamunen@luke.fi (email)
 • Jahkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Joensuu ORCID ID:E-mail miina.jahkonen@ely-keskus.fi
 • Kurttila, Luonnonvarakeskus (Luke), Palveluryhmät, Joensuu ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5290-4771 E-mail mikko.kurttila@luke.fi

Tiedonanto

artikkeli id 10703. Tiedonanto
Jouni Siipilehto. (2022). Runkolukusarjamallit ovat aikansa lapsia – onko eri-ikäisrakenteisiin metsiin soveltuvia parametrisia malleja tai menetelmiä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10703. https://doi.org/10.14214/ma.10703

Metsätaloudessa on viime aikoina esiintynyt kasvavaa painetta metsien jatkuvan kasvatuksen vaihtoehtoon niin luonnon monimuotoisuuden, maiseman kuin hiilensidonnankin kannalta. Poiminta­hakkuisiin perustuvassa eri-ikäismetsätaloudessa optimaalinen runkolukusarja on laskeva. Tällaiset puuston rakenteet ovat käytännössä harvinaisia, koska metsätalous on viimeisten vuosikymmenien aikana suurelta osin perustunut alaharvennettujen tasaikäisrakenteisten metsien kasvatukseen. Tässä työssä tarkasteltiin Suomessa laadittuja läpimittajakaumamalleja alkaen ensimmäisestä, vuonna 1980 laaditusta Beta-jakaumamallista vuonna 2013 esiteltyyn Weibull-jakauman parametrien palautusmenetelmään. Tarkastelluista SB-jakaumamalleista yksi vaihtoehto oli laadittu Virossa. Kiinnostuksen kohteena oli, löytyykö kyseisistä parametrisistä jakaumamalleista tai menetelmistä eri-ikäisrakenteisten metsien runkolukusarjaan sopivia vaihtoehtoja. Vanhimpien jakaumamallien tuottamat runkolukusarjat eivät juuri muuttuneet ennustettavan metsikön rakenteen muuttuessa eri-ikäisrakenteisesta metsästä tasaikäisrakanteiseen viljelymetsään. SB-jakauman ennustemallit olivat kaikkein herkimpiä lähtöpuuston rakenteen muutoksille. Kuitenkin parametrien palautusmenetelmät olivat ennustemalleja luotettavampia, ja palautettu Weibull-jakauma oli yhteensopivin niin eri-ikäisrakenteisen kuin viljelykuusikonkin runkolukusarjojen kanssa.

 • Siipilehto, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail jouni.siipilehto@luke.fi (email)

Tieteen tori

artikkeli id 10725. Tieteen tori
Anu Hilli, Heikki Mykrä, Raili Hokajärvi, Mari Annala. (2022). Kosteusindeksin hyödyntäminen purojen suojavyöhykkeiden suunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10725. https://doi.org/10.14214/ma.10725
 • Hilli, Suomen metsäkeskus, Oulu ORCID ID:E-mail anu.hilli@metsakeskus.fi (email)
 • Mykrä, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Vesikeskus, Oulu ORCID ID:E-mail heikki.mykra@syke.fi
 • Hokajärvi, Suomen metsäkeskus, Oulu ORCID ID:E-mail raili.hokajarvi@metsakeskus.fi
 • Annala, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Vesikeskus, Oulu ORCID ID:E-mail mari.annala@syke.fi
artikkeli id 10704. Tieteen tori
Jouni Siipilehto, Tiina Sauvula-Seppälä, Mika Lehtonen, Mikko Nykänen, Jari Hynynen. (2022). Vesojen maksimipituus kvantiiliregression avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10704. https://doi.org/10.14214/ma.10704
 • Siipilehto, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail jouni.siipilehto@luke.fi (email)
 • Sauvula-Seppälä, Luonnonvarakeskus (Luke), Tilastopalvelut, Helsinki ORCID ID:E-mail tiina.sauvula-seppala@luke.fi
 • Lehtonen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail mika.lehtonen@luke.fi
 • Nykänen, Fingrid Oyj, Helsinki ORCID ID:E-mail mikko.nykanen@fingrid.fi
 • Hynynen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail jari.hynynen@luke.fi
artikkeli id 10684. Tieteen tori
Topi Tanhuanpää, Tuomas Yrttimaa, Einari Heinaro, Markus Holopainen. (2022). Laserkeilaus maalahopuun määrän ja ominaisuuksien kartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10684. https://doi.org/10.14214/ma.10684
 • Tanhuanpää, Itä-Suomen yliopisto, Historia-, ja maantieteiden laitos, Joensuu; Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki ORCID ID:E-mail topi.tanhuanpaa@helsinki.fi (email)
 • Yrttimaa, Itä-Suomen yli­opisto, Metsätieteiden osasto, Joensuu ORCID ID:E-mail tuomas.yrttimaa@uef.fi
 • Heinaro, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki ORCID ID:E-mail einari.heinaro@helsinki.fi
 • Holopainen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki ORCID ID:E-mail markus.holopainen@helsinki.fi

Kirjallisuutta

artikkeli id 10696. Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2022). Suoluonnon ominaispiirteet kuvin ja sanoin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10696. https://doi.org/10.14214/ma.10696
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki ORCID ID:E-mail juhani.paivanen@helsinki.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 10777. Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2022). Metsän- ja ympäristöntutkimuksen käytännöt ovat kaukana ideaalista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10777. https://doi.org/10.14214/ma.10777
 • Smolander, Metsänhoidon erikositutkija, eläkkeellä ORCID ID:E-mail hessu.smolander@gmail.com (email)
artikkeli id 10734. Puheenvuoro
Miina Rautiainen, Aarne Hovi, Nea Kuusinen, Jussi Juola, Petri Forsström, Sini-Selina Salko, Daniel Schraik, Iuliia Burdun. (2022). Avoimia spektrikirjastoja Suomen metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10734. https://doi.org/10.14214/ma.10734
 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6568-3258 E-mail miina.a.rautiainen@aalto.fi (email)
 • Hovi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4384-5279 E-mail aarne.hovi@aalto.fi
 • Kuusinen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail nea.kuusinen@aalto.fi
 • Juola, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6050-7247 E-mail jussi.juola@aalto.fi
 • Forsström, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2357-2517 E-mail petri.forsstrom@aalto.fi
 • Salko, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID:E-mail sini-selina.salko@aalto.fi
 • Schraik, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoos ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7794-3918 E-mail daniel.schraik@aalto.fi
 • Burdun, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1436-2550 E-mail iuliia.burdun@aalto.fi
artikkeli id 10686. Puheenvuoro
Panu Halme, Annika Kangas, Jonna Kangasoja, Atte Komonen, Emma Luoma, Raisa Mäkipää, Sari Pynnönen. (2022). Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10686. https://doi.org/10.14214/ma.10686
 • Halme, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylä; Jyväskylän yli­opisto, Resurssiviisausyhteisö, Jyväskylä ORCID ID:E-mail panu.halme@jyu.fi (email)
 • Kangas, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail annika.kangas@luke.fi
 • Kangasoja, Akordi Oy, Helsinki ORCID ID:E-mail jonna@akordi.fi
 • Komonen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylä; Jyväskylän yli­opisto, Resurssiviisausyhteisö, Jyväskylä ORCID ID:E-mail atte.komonen@jyu.fi
 • Luoma, Akordi Oy, Helsinki ORCID ID:E-mail emma@akordi.fi
 • Mäkipää, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Helsinki ORCID ID:E-mail raisa.makipaa@luke.fi
 • Pynnönen, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Helsinki ORCID ID:E-mail sari.pynnonen@luke.fi

Tutkimusseloste

artikkeli id 10746. Tutkimusseloste
Jari Miina, Mikko Kurttila. (2022). Kansalaishavaintoihin perustuva koivunmahlan satomalli. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10746. https://doi.org/10.14214/ma.10746
 • Miina, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Joensuu ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8639-4383 E-mail jari.miina@luke.fi (email)
 • Kurttila, Luonnonvarakeskus (Luke), Palveluryhmät, Joensuu ORCID ID:E-mail mikko.kurttila@luke.fi
artikkeli id 10742. Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Jussi Juola, Miina Rautiainen. (2022). Kuusen neulasten spektrien maantieteellinen vaihtelu on pientä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10742. https://doi.org/10.14214/ma.10742
artikkeli id 10731. Tutkimusseloste
Jaakko Jussila. (2022). Puukerrostalorakentaminen – kirjallisuusanalyysi markkinoiden kehityksestä Pohjoismaissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10731. https://doi.org/10.14214/ma.10731
 • Jussila, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki ORCID ID:E-mail jaakko.a.jussila@helsinki.fi (email)
artikkeli id 10718. Tutkimusseloste
Tapio Rantala. (2022). Metsäpolitiikan legitimiteetti – käsiteanalyysi ja empiirisiä sovelluksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10718. https://doi.org/10.14214/ma.10718
 • Rantala, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki ORCID ID:E-mail tapio.rantala@helsinki.fi (email)
artikkeli id 10713. Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto, Jari Hynynen, Daesung Lee. (2022). Keskitunnuksella suuri merkitys ennustettaessa puuston kokojakaumaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10713. https://doi.org/10.14214/ma.10713
 • Siipilehto, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail jouni.siipilehto@luke.fi (email)
 • Hynynen, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail jari.hynynen@luke.fi
 • Lee, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail daesung.lee@luke.fi
artikkeli id 10692. Tutkimusseloste
Markus Melin, Tiina Ylioja, Leena Aarnio, Katri Hamunen, Seppo Nevalainen, Antti Pouttu, Heli Viiri. (2022). Ytimennävertäjien lisääntyminen metsässä varastoiduissa mäntypinoissa sekä tästä aiheutuva seurannaistuhojen riski pinoja ympäröiville metsille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli id 10692. https://doi.org/10.14214/ma.10692
 • Melin, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail markus.melin@luke.fi (email)
 • Ylioja, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail tiina.ylioja@luke.fi
 • Aarnio, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail leena.aarnio@luke.fi
 • Hamunen, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail katri.hamunen@luke.fi
 • Nevalainen, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Joensuu ORCID ID:E-mail seppo.nevalainen@gmail.com
 • Pouttu, Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, Helsinki ORCID ID:E-mail antti.pouttu@kolumbus.fi
 • Viiri, Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö, Joensuu; UPM-Kymmene Oyj, Tampere ORCID ID:E-mail heli.viiri@upm.com

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit