Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1

Pääkirjoitus

artikkeli id 6908. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2000). Metsätalouden tulevaisuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6908. https://doi.org/10.14214/ma.6908
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6910. Tutkimusartikkeli
Esa Uotila, Esa-Jussi Viitala. (2000). Tietiheys metsätalouden maalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6910. https://doi.org/10.14214/ma.6910

Tutkimuksessa selvitettiin metsätalouden käyttöön sopivan tiestön määrä Maanmittauslaitoksen kartta-aineiston avulla. Vertailuaineistona käytettiin Tielaitoksen ja metsäorganisaatioiden tietilastoja. Tulosten mukaan sellaisia autoteitä, jotka sijaintinsa ja leveytensä puolesta soveltuvat metsäkuljetuksen päättymiseen ja puutavaran varastointiin kaukokuljetusta varten, on noin 270 000 kilometriä. Näistä alle puolet on aikanaan rakennettu metsäteiksi.

Metsätalouden maahan suhteutettuna teitä on Etelä-Suomessa keskimäärin 16,5 metriä ja kolmen pohjoisimman metsäkeskuksen alueella 5,7 metriä hehtaaria kohti. Etelä-Suomessa tulos on ympärivuotista puunkorjuuta palvelevan tiestön osalta yliarvio, sillä osa pienimmistä autoteistä on kantavuudeltaan liian heikkoja etenkin roudattoman ajan kuljetuksille. Nykyisellä tietiheydellä puutavara on Etelä-Suomessa keskimäärin 260 metrin päässä tiestä, ja todellinen metsäkuljetusmatka on 310–480 metriä. Pohjois-Suomessa metsäkuljetusmatka on noin 800 metriä.

Nykyiset metsäkuljetusmatkat ovat lähellä asetettuja tavoitteita. Jatkossa tienrakentamisen julkisen tuen painopiste tulisi suunnata selvästi nykyisen tieverkoston kunnossapitoon ja perusparannukseen.

 • Uotila, ORCID ID:E-mail esa.uotila@metla.fi (email)
 • Viitala, ORCID ID:
artikkeli id 6909. Tutkimusartikkeli
Antti Wall, Eero Kubin. (2000). Maanmuokkaustavan ja maalajin vaikutus männyn hajakylvön onnistumiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6909. https://doi.org/10.14214/ma.6909

Tutkimuksessa selvitettiin männyn hajakylvöalojen taimettumista, taimien tilajärjestystä ja pituuskehitystä hieno- ja karkearakeisilla mailla. Maanmuokkaustavat olivat auraus ja äestys sekä näille vertailuna käsin tehty laikutus. Aurausaloilla siementä kylvettiin muokkausjälkeen 1 kg/ha ja äestysaloilla 0,5 kg/ha.

Aurausalojen taimitiheys oli kolmen vuoden ikäisissä kylvöissä keskimäärin 12 200 kpl/ha ja äestysalojen 6 300 kpl/ha. Taimien tilajärjestys oli muokkausjäljessä ryhmittäinen, mutta taimettomien kohtien osuus oli yleensä vähäinen. Taimien tiheyden ja tilajärjestyksen perusteella arvioituna hajakylvö antoi hyvän uudistamistuloksen. Vertailuna käytetty ruutukylvö kuokkalaikkuun sen sijaan yleensä epäonnistui. Taimien keskipituus oli aurausjäljessä 9 cm, äestysjäljessä 7 cm ja laikuissa 6 cm. Auraus ja äestys olivat uudistusalojen taimettumisen kannalta samanarvoisia. Maalajilla ei ollut merkittävää vaikutusta taimettumiseen. Tulokset ovat lupaavia ajatellen hajakylvön käyttämistä myös suhteellisen hienojakoisilla mailla.

 • Wall, ORCID ID:E-mail antti.wall@metla.fi (email)
 • Kubin, ORCID ID:

Tiedonanto

artikkeli id 6911. Tiedonanto
Mikko Hyppönen, Juha-Pekka Perälä, Ville Hallikainen. (2000). Metsänuudistamistöiden viivästyminen Lapin yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6911. https://doi.org/10.14214/ma.6911

Tutkimuksessa selvitettiin Lapin metsäkeskuksen alueen yksityismetsiin vuosina 1968–1991 laadittujen, hankerekisterissä aloittamattomina tai keskeneräisinä 31.12.1996 olleiden metsänuudistamishankkeiden tila. Erityisesti haluttiin selvittää viivästyneiden hankkeiden lukumäärä ja viivästyneiden töiden pinta-ala. Viivästyneiksi luokiteltiin sellaiset hankkeet, jotka olivat olleet kesken yli viisi vuotta hakkuun aloittamisesta. Perusjoukon muodostivat rekisterissä keskeneräisinä tai aloittamattomina yli viisi vuotta olleet uudistamissuunnitelmat, joita oli yhteensä 2 089 kpl. Lähes kaikki (2 022 kpl) perusjoukon suunnitelmat oli laadittu vuosijaksolla 1981–1991. Perusjoukosta poimittiin 10 %:n otos.

Tutkimuksen päätulos oli se, että yli viisi vuotta hakkuun aloittamisesta kokonaan tai osittain kesken olleita eli viivästyneitä uudistamishankkeita oli 24 kpl (12,1 %) otokseen sattuneista 199 hankkeesta. Otoksen perusteella estimoituna Lapin metsäkeskuksen alueen yksityismetsissä oli yhteensä 253 viivästynyttä metsänuudistamishanketta. Hankkeiden lukumäärä on noin 0,6 % Lapissa vuosijaksolla 1981–1991 laadittujen metsänuudistamissuunnitelmien lukumäärästä.

Viivästyneissä 24 hankkeessa oli tekemättömiä uudistamistöitä yhteensä 123 ha:n alalla. Olettaen viivästyneiden hankkeiden perusjoukon suuruudeksi 253 hanketta saadaan karkea arvio, että viivästyneitä töitä olisi ollut Lapin yksityismetsissä noin 1 300 ha:n alalla. Pinta-ala on 0,6 % vuosijakson 1981–1991 uudistushakkuiden kokonaispinta-alasta. Viivästyneissä hankkeissa uudistusalan raivausta oli tekemättä kaikkiaan 84 ha, muokkausta 88 ha ja viljelyä 102 ha.

Kolmasosalla rekisteristä poimittujen hankkeiden kokonaispinta-alasta työt oli tehty loppuun, mutta hankkeita ei ollut ilmoitettu toteutetuiksi. Neljäsosalla hankkeiden pinta-alasta hakkuu oli aloittamatta.

Suurin yksittäinen syy uudistamistöiden viivästymiseen oli epävarmuus Vuotoksen tekojärven rakentamisesta. Toiseksi yleisin syy oli se, että polttopuiden keruu oli vielä kesken uudistamisalalla.

 • Hyppönen, ORCID ID:E-mail mikko.hypponen@metsakeskus.fi (email)
 • Perälä, ORCID ID:
 • Hallikainen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6915. Tieteen tori
Aimo Kirkkala, Lauri Sikanen, Pertti Harstela, Tommi Ruha, Tomi Tarnanen. (2000). Sakkosegmentoitu tavoitejakauma apteeraustuloksen arvioinnissa ja jakauma-asteen laskennassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6915. https://doi.org/10.14214/ma.6915
 • Kirkkala, ORCID ID:E-mail lauri.sikanen@forest.joensuu.fi (email)
 • Sikanen, ORCID ID:
 • Harstela, ORCID ID:
 • Ruha, ORCID ID:
 • Tarnanen, ORCID ID:
artikkeli id 6914. Tieteen tori
Jari Hynynen. (2000). Kasvu- ja tuotostutkimuksen muuttuvat haasteet – eilisen tutkimusta huomisen metsissä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6914. https://doi.org/10.14214/ma.6914
 • Hynynen, ORCID ID:E-mail jari.hynynen@metla.fi (email)
artikkeli id 6913. Tieteen tori
Jouni Vettenranta. (2000). Havusekametsästä todelliseen suunnitteluun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6913. https://doi.org/10.14214/ma.6913
 • Vettenranta, ORCID ID:E-mail vettenr@cc.joensuu.fi (email)
artikkeli id 6912. Tieteen tori
Sauli Valkonen. (2000). Kuusen alikasvos ja kaksijaksoinen metsikkö – mahdollisuudet ja kannattavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6912. https://doi.org/10.14214/ma.6912
 • Valkonen, ORCID ID:E-mail sauli.valkonen@metla.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 6918. Puheenvuoro
Markku Ollikainen. (2000). VTT Juha Lappi ja metsien muut hyödyt. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6918. https://doi.org/10.14214/ma.6918
 • Ollikainen, ORCID ID:E-mail markku.ollikainen@helsinki.fi (email)
artikkeli id 6917. Puheenvuoro
Olli Tahvonen, Seppo Salo, Jari Kuuluvainen. (2000). Metsäekonomisten mallien tavoitefunktioista: vastauksia Juha Lapille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6917. https://doi.org/10.14214/ma.6917
 • Tahvonen, ORCID ID:E-mail olli.tahvonen@metla.fi (email)
 • Salo, ORCID ID:
 • Kuuluvainen, ORCID ID:
artikkeli id 6916. Puheenvuoro
Fred Kalland. (2000). Käytännön näkökulma tutkimuksissa – tarvitaanko? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6916. https://doi.org/10.14214/ma.6916
 • Kalland, ORCID ID:E-mail fkalland@saunalahti.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6922. Tutkimusseloste
Jouni Pykäläinen. (2000). Teemahaastattelu vuorovaikutteisessa metsäsuunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6922. https://doi.org/10.14214/ma.6922
 • Pykäläinen, ORCID ID:
artikkeli id 6921. Tutkimusseloste
Jarkko Koskela. (2000). Prosessipohjainen kasvumalli mätäsvaiheen männyntaimille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6921. https://doi.org/10.14214/ma.6921
 • Koskela, ORCID ID:
artikkeli id 6920. Tutkimusseloste
Juha Kaitera. (2000). Tervasroson koroanalyysi nuorissa metsämännyissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6920. https://doi.org/10.14214/ma.6920
 • Kaitera, ORCID ID:
artikkeli id 6919. Tutkimusseloste
Pekka Eskelinen. (2000). Puun sisäisen makrorakenteen mikroaaltotekninen analysointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6919. https://doi.org/10.14214/ma.6919
 • Eskelinen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit