Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6696. Tutkimusartikkeli
Sakari Tuominen, Anssi Pekkarinen. (2007). Kuvioraja-aineiston virheiden korjaaminen numeeristen ortoilmakuvien ja automaattisen segmentoinnin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6696. https://doi.org/10.14214/ma.6696

Tässä tutkimuksessa on pyritty kehittämään menetelmiä kuvioittaisella arvioinnilla tuotettujen vanhojen kuvioiden rajojen korjaamiseen numeeristen ortoilmakuvien automaattisen segmentoinnin avulla. Vanhoissa kuviorajoissa esiintyy paljon erityyppisiä sijaintivirheitä, jotka johtuvat suureksi osaksi siitä, että kuvioinnissa käytetty ilmakuva-aineisto ei ole ollut riittävän tarkkaa maastossa olevien kohteiden paikantamiseen. Lisäksi osassa kuvioista rajaus on muuttunut edellisestä inventointiajankohdasta esim. tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden takia.

Kuvioinnin korjaamisessa käytettiin kolmea vaihtoehtoista menetelmää. Ns. moodisegmenttimenetelmässä tutkimusalueelle luotiin suuri joukko pienehköjä segmenttejä, joille annettiin sen vanhan kuvion tunnus, jolle suurin osa segmentistä kuului. Kaikki samaan alkuperäisen kuvioinnin kuvioon kuuluneet segmentit yhdistettiin uudeksi kuvioksi. Toisessa menetelmässä muodostettiin automaattisesti uusi kuviointi, jossa uusien kuvioiden minimikooksi asetettiin 0,2 ha. Kolmannessa menetelmässä segmentit jaettiin kahteen pääryhmään: 1) todennäköisesti oikein rajatuilla alueilla oleviin segmentteihin ja 2) segmentteihin, jotka olivat todennäköisesti virheellisesti rajatulla alueella. Pääryhmässä 1 segmenteille palautettiin sen alkuperäisen kuvion numero, jonka alueella ne sijaitsivat. Pääryhmässä 2 segmentit yhdistettiin ilmakuvapiirteiden perusteella lähimpiin naapurikuvioihin tai segmentteihin.

Esitetyillä menetelmillä voidaan helposti korjata pienet siirtymät selväpiirteisessä kuviorajassa. Täysin automaattinen vanhan kuvioinnin virheiden korjaaminen ei kuitenkaan onnistu kuviointivirheiden komplisoidun luonteen vuoksi.

 • Tuominen, ORCID ID:E-mail sakari.tuominen@metla.fi (email)
 • Pekkarinen, ORCID ID:
artikkeli id 6695. Tutkimusartikkeli
Annukka Pesonen, Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo, Eero Lukkarinen. (2007). Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6695. https://doi.org/10.14214/ma.6695

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset osoittavat taimikoissa ja nuorissa metsissä olevan runsaasti hoitorästejä. Hoitotöiden edistämiseksi tarvitaan tarkasti paikannettua tietoa hoitokohteiden sijainnista. Tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien käyttöön perustuvan metsäninventointiaineiston käyttökelpoisuutta hoitoa tarvitsevien kuvioiden paikantamisessa.

Landsat TM -satelliittikuvien avulla tuotetusta VMI:n metsävarakartasta tuotettiin teemakartta taimikonhoitotarpeesta. Puuston pituus- ja lehtipuuosuustietojen perusteella tuotettu kartta ilmaisee taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotarpeen ja hoidon kiireellisyyden ajankohdan neljänä luokkana. Maastotyönä tehdyin tarkastusmittauksin selvitettiin karttatason luotettavuutta. Tulokset koottiin virhematriiseihin, joissa vertailtiin VMI-karttatason kiireellisyysluokitusta maastotarkastuksen pohjalta arvioituun kiireellisyysluokitukseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että satelliittikuvatulkinnalla saadaan käyttökelpoista tietoa hoitokohteiden paikantamiseksi. Kankailla kiireellisyysluokituksen onnistuminen oli huomattavasti parempi kuin soilla. Kun hoitotarpeet voidaan paikantaa tarkasti, hoitotöitä pystytään kohdistamaan ja markkinoimaan paremmin maanomistajille ja taimikonhoitomäärät saadaan paremmin vastaamaan todellista tarvetta.

 • Pesonen, ORCID ID:
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Tuominen, ORCID ID:
 • Maltamo, ORCID ID:
 • Lukkarinen, ORCID ID:

Tieteen tori

Hirvi metsässä

artikkeli id 6704. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Heli Viiri. (2007). Syökö hirvi metsänuudistamisen monimuotoisuuden? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6704. https://doi.org/10.14214/ma.6704
 • Viiri, ORCID ID:E-mail heli.viiri@metla.fi (email)
artikkeli id 6703. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Arja Lilja, Risto Heikkilä. (2007). Koivun taimien toipuminen vauriokäsittelyistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6703. https://doi.org/10.14214/ma.6703
 • Lilja, ORCID ID:E-mail arja.lilja@metla.fi (email)
 • Heikkilä, ORCID ID:
artikkeli id 6702. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Arja Lilja, Risto Heikkilä. (2007). Väriviat hirvien taittamissa koivuissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6702. https://doi.org/10.14214/ma.6702
 • Lilja, ORCID ID:E-mail arja.lilja@metla.fi (email)
 • Heikkilä, ORCID ID:
artikkeli id 6701. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Risto Heikkilä, Sauli Härkönen. (2007). Hirvivahingot ja hirvikanta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6701. https://doi.org/10.14214/ma.6701
 • Heikkilä, ORCID ID:E-mail risto.heikkila@metla.fi (email)
 • Härkönen, ORCID ID:
artikkeli id 6700. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Ashley Selby, Leena Petäjistö. (2007). Hirviseurueiden tulevaisuuden näkymät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6700. https://doi.org/10.14214/ma.6700
 • Selby, ORCID ID:E-mail ashley.selby@metla.fi (email)
 • Petäjistö, ORCID ID:
artikkeli id 6699. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Ari Nikula, Sauli Härkönen, Pekka Leskinen, Mikko Kurttila. (2007). Hirvikannan säätelyn tasot ja päätöksenteko. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6699. https://doi.org/10.14214/ma.6699
 • Nikula, ORCID ID:E-mail ari.nikula@metla.fi (email)
 • Härkönen, ORCID ID:
 • Leskinen, ORCID ID:
 • Kurttila, ORCID ID:
artikkeli id 6698. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Leena Petäjistö, Jukka Aarnio, Ashley Selby. (2007). Eri intressiryhmät ja sopiva hirvikanta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6698. https://doi.org/10.14214/ma.6698
 • Petäjistö, ORCID ID:E-mail leena.petajisto@metla.fi (email)
 • Aarnio, ORCID ID:
 • Selby, ORCID ID:
artikkeli id 6697. Tieteen tori – Hirvi metsässä
Jukka Aarnio, Sauli Härkönen. (2007). Hirvestä hyötyjä ja kustannuksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6697. https://doi.org/10.14214/ma.6697
 • Aarnio, ORCID ID:E-mail jukka.aarnio@metla.fi (email)
 • Härkönen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6705. Tieteen tori
Jari Viitanen, Pekka Ollonqvist. (2007). Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6705. https://doi.org/10.14214/ma.6705
 • Viitanen, ORCID ID:E-mail jari.viitanen@metla.fi (email)
 • Ollonqvist, ORCID ID:

Tutkimusseloste

artikkeli id 6708. Tutkimusseloste
Antti Marjokorpi, Jukka Salo. (2007). Kuinka hyvin kestävän viljelymetsätalouden standardit ja ohjeistot kattavat luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset tekijät trooppisilla ja subtrooppisilla metsäviljelmillä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6708. https://doi.org/10.14214/ma.6708
 • Marjokorpi, ORCID ID:
 • Salo, ORCID ID:
artikkeli id 6707. Tutkimusseloste
Pekka Kaitaniemi, Janne Riihimäki, Julia Koricheva, Harri Vehviläinen. (2007). Kokeellista näyttöä assosiatiivisen resistenssin vaikutuksesta ruskomäntypistiäiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6707. https://doi.org/10.14214/ma.6707
 • Kaitaniemi, ORCID ID:
 • Riihimäki, ORCID ID:
 • Koricheva, ORCID ID:
 • Vehviläinen, ORCID ID:
artikkeli id 6706. Tutkimusseloste
Sanna Susiluoto, Frank Berninger. (2007). Eucalyptus microthecan morfologiset ja fysiologiset vasteet kuivuuteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6706. https://doi.org/10.14214/ma.6706
 • Susiluoto, ORCID ID:
 • Berninger, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit