Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1

Pääkirjoitus

artikkeli id 6540. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2002). Metsänuudistamisen laatu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6540. https://doi.org/10.14214/ma.6540
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6542. Tutkimusartikkeli
Mikko Hyppönen, Taito Kemppe. (2002). Maanmuokkauksen ja kylvön vaikutus mäntysiemenpuualan taimettumiseen Etelä-Lapissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6542. https://doi.org/10.14214/ma.6542

Tutkimuksessa selvitettiin äestyksen sekä äestyksen ja viirukylvön vaikutusta mäntysiemenpuualan taimettumiseen ja taimikon alkukehitykseen. Koekenttä perustettiin mäntyvaltaiseen kuivahkon kankaan sekametsikköön Rovaniemen maalaiskuntaan keväällä 1989, jolloin koeruudut hakattiin, muokattiin ja kylvettiin. Koejärjestelynä oli satunnaistettujen lohkojen koe, jossa lohkojen määrä oli kolme. Käsittelyt olivat 0) muokkaamaton, 1) äestys sekä 2) äestys ja kylvö. Koe mitattiin 6, 10 ja 12 kasvukauden kuluttua maanmuokkauksesta. Kokeen perustamiskeväänä Etelä- ja Keski-Lappiin saatiin hyvä männyn siemensato. Ylispuut poistettiin toisen ja kolmannen mittauksen välillä.

Vuonna 2000 12 kasvukauden jälkeen muokkauksesta männyntaimia oli muokkaamattomalla alalla keskimäärin 3 500 kpl/ha, äestetyllä 7 200 kpl/ha sekä äestetyllä ja kylvetyllä yhteensä 10 100 kpl/ha. Kehityskelpoisia männyntaimia oli vastaavasti 1 100 kpl/ha, 2 300 kpl/ha ja 2 700 kpl/ha. Kuusentaimet mukaan lukien kehityskelpoisia taimia oli yli 2 000 kpl/ha myös muokkaamattomalla alalla. Kehityskelpoisten männyntaimien keskipituus oli 12 kasvukauden jälkeen muokatuilla aloilla noin 130 cm ja muokkaamattomalla alalla noin 100 cm.

Mäntysiemenpuuala taimettui hyvin, kun maa muokattiin ja erityisesti kun maa muokattiin ja kylvettiin. Poikkeuksellisen hyvän siemensadon, kokeen suppeuden sekä edullisten ilmasto- ja kasvupaikkatekijöiden vuoksi tutkimustuloksia ei voida laajasti yleistää männyn luontaiseen uudistamiseen Lapin eteläosissa.

 • Hyppönen, ORCID ID:E-mail mikko.hypponen@metla.fi (email)
 • Kemppe, ORCID ID:
artikkeli id 6541. Tutkimusartikkeli
Janne Väätäinen, Teijo Palander, Pertti Harstela. (2002). Puunhankinnan meno-paluukuljetusten optimointimalli. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6541. https://doi.org/10.14214/ma.6541

Tässä tutkimuksessa on selvitetty meno-paluukuljetuksien avulla puutavaran maantiekuljetusten kannattavuuden parantamista suomalaisen puunhankinnan ja ensisijaisesti sen taktisen suunnittelun näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitettiin dynaamiseen puuvirtamalliin perustuva meno-paluukuljetukset huomioiva optimointimalli. Mallissa tiimien ja niitä ylemmän organisaatiotason kuljetustavoite formuloitiin myös meno-paluukuljetusvaihtoehdon avulla. Optimoinnin tulos oli kuljetussuunnitelma sekä meno-paluukuljetukset huomioivalla puuvirtamallilla, että vastaavalla puuvirtamallilla, joka huomioi pelkät menokuljetukset. Tulosten analyysi osoitti, että riittävästi yleistettynäkin meno-paluukuljetukset olivat kannattavia, koska kuljetussuunnitelmat olivat erilaisia ja samalla puunhankinnan kokonaiskustannukset alenivat. Jatkoanalyysissä taktiseen lähestymistapaan liitettiin myös operatiivisia piirteitä, jotta meno-paluukuljetusten leimikko- ja autokuormakohtaiset kustannusvaikutukset selvisivät. Tätä varten kuljetussuunnitelmille valittiin pystyvarannosta leimikot ja niiden puumääristä muodostettiin kuormat, joille laskettiin toteutuneet yksikkökustannukset. Tulosten perusteella meno-paluukuljetuksilla saavutettavat säästöt puutavarakuljetusten yksikkökustannuksissa voisivat varovaisen arvion mukaan olla 2–3 % ja optimistisen arvion mukaan 3,5–4,5 %. Yksittäisissä tapauksissa päästiin jopa 7 %:n positiivisiin kustannusvaikutuksiin.

 • Väätäinen, ORCID ID:E-mail teijo.palander@forest.joensuu.fi (email)
 • Palander, ORCID ID:
 • Harstela, ORCID ID:

Tieteen tori

Metsänuudistamisen laatu

artikkeli id 6547. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Markku Nygren. (2002). Havupuiden syyskylvöistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6547. https://doi.org/10.14214/ma.6547
 • Nygren, ORCID ID:E-mail markku.nygren@helsinki.fi (email)
artikkeli id 6546. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Kaarlo Kinnunen. (2002). Kylvö metsänuudistamismenetelmänä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6546. https://doi.org/10.14214/ma.6546
 • Kinnunen, ORCID ID:E-mail kaarlo.kinnunen@metla.fi (email)
artikkeli id 6545. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Tuula Piri. (2002). Tyvilahoisen kuusikon uudistaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6545. https://doi.org/10.14214/ma.6545
 • Piri, ORCID ID:E-mail tuula.piri@metla.fi (email)
artikkeli id 6544. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Fred Kalland. (2002). Metsänuudistamisen laadun hallinta. Kokemuksia teollisuuden metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6544. https://doi.org/10.14214/ma.6544
 • Kalland, ORCID ID:E-mail fkalland@saunalahti.fi (email)
artikkeli id 6543. Tieteen tori – Metsänuudistamisen laatu
Timo Saksa, Kaisa Särkkä-Pakkala, Heikki Smolander. (2002). Työkalu metsänuudistamisen laatutyöhön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6543. https://doi.org/10.14214/ma.6543
 • Saksa, ORCID ID:E-mail timo.saksa@metla.fi (email)
 • Särkkä-Pakkala, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6550. Tieteen tori
Ville Ovaskainen, Paula Horne, Eija Pouta, Tuija Sievänen. (2002). Luonnon virkistyskäytön taloudellinen arvo ja taloudelliset vaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6550. https://doi.org/10.14214/ma.6550
 • Ovaskainen, ORCID ID:E-mail ville.ovaskainen@metla.fi (email)
 • Horne, ORCID ID:
 • Pouta, ORCID ID:
 • Sievänen, ORCID ID:
artikkeli id 6549. Tieteen tori
Erkki Annila. (2002). Vanhan metsän lajien suojelu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6549. https://doi.org/10.14214/ma.6549
 • Annila, ORCID ID:E-mail erkki.annila@metla.fi (email)
artikkeli id 6548. Tieteen tori
Maarit Kallio. (2002). Kilpailutilanne Suomen puumarkkinoilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6548. https://doi.org/10.14214/ma.6548
 • Kallio, ORCID ID:E-mail maarit.kallio@metla.fi (email)

Kirjallisuutta

artikkeli id 6552. Kirjallisuutta
Eino Mälkönen. (2002). Komin tasavallan metsätalous ja metsävarat esittäytyvät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6552. https://doi.org/10.14214/ma.6552
 • Mälkönen, ORCID ID:E-mail eino.malkonen@metla.fi (email)
artikkeli id 6551. Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2002). Miten metsä tulisi uudistaa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6551. https://doi.org/10.14214/ma.6551
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail juhani.paivanen@helsinki.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6556. Tutkimusseloste
Tuomo Wallenius. (2002). Metsien ikäjakauma ja menneiden metsäpalojen merkit luonnontilaisessa kuusivaltaisessa maisemassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6556. https://doi.org/10.14214/ma.6556
 • Wallenius, ORCID ID:
artikkeli id 6555. Tutkimusseloste
Anneli Viherä-Aarnio, Pirkko Velling. (2002). Mikrolisättyjen rauduskoivujen menestyminen ja kloonien väliset erot kenttäkokeissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6555. https://doi.org/10.14214/ma.6555
 • Viherä-Aarnio, ORCID ID:
 • Velling, ORCID ID:
artikkeli id 6554. Tutkimusseloste
Susanna Sironen, Annika Kangas, Matti Maltamo, Jyrki Kangas. (2002). Puun kasvun ennustaminen k-lähimmän naapurin menetelmällä ja k-Most Similar Neighbour -menetelmällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6554. https://doi.org/10.14214/ma.6554
 • Sironen, ORCID ID:
 • Kangas, ORCID ID:
 • Maltamo, ORCID ID:
 • Kangas, ORCID ID:
artikkeli id 6553. Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto. (2002). Heinäntorjunnan vaikutus kuusen, koivun ja haavan alkukehitykseen kuitukatteita ja kemiallisia torjunta-aineita käytettäessä metsitetyillä pelloilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli id 6553. https://doi.org/10.14214/ma.6553
 • Siipilehto, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit