Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4

Pääkirjoitus

artikkeli id 6063. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2000). Ilmastonmuutos ja ihmisen toimet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6063. https://doi.org/10.14214/ma.6063
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6065. Tutkimusartikkeli
Mikko Kukkola, Pekka Nöjd. (2000). Kangasmetsien lannoitusten tuottama kasvunlisäys Suomessa 1950–1998. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6065. https://doi.org/10.14214/ma.6065

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1950–1998 suoritettujen kangasmaiden lannoitusten vaikutusta metsien kasvuun Suomessa. Arvio perustuu Kukkolan ja Saramäen (1983) kasvulisäysmalliin, joka ennustaa lannoituksella saavutettavaa hehtaarikohtaista kasvureaktiota käyttäen lähtötietoina kasvupaikkaa ja puustoa kuvaavia tietoja sekä lannoitemäärää ja -lajia. Lisäksi lähtötietoina käytettiin metsätilastojen tietoja vuotuisista kangasmetsien lannoituspinta-aloista. Kangasmaiden lannoitusten arvioidaan lisänneen Suomen metsien kasvua yhteensä 16,2 miljoonaa kuutiometriä vuosina 1950–1998. Lisäys on kertynyt noin 35 vuoden aikana, sillä ennen vuotta 1965 metsänlannoitustoiminta oli vähäistä. Suurimmillaan vuotuinen kasvunlisäys oli 1970-luvun loppuvuosina, jolloin lannoitukset lisäsivät metsiemme kasvua noin miljoonalla kuutiometrillä vuosittain. Tutkimuksessa testattiin lisäksi laskelmassa käytettyjen lähtöoletusten vaikutusta lopputulokseen.

 • Kukkola, ORCID ID:E-mail mikko.kukkola@metla.fi (email)
 • Nöjd, ORCID ID:
artikkeli id 6064. Tutkimusartikkeli
Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen. (2000). Ylispuustoisten mäntytaimikoiden syntyhistoria, rakenne ja alkukehitys Lapin yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6064. https://doi.org/10.14214/ma.6064

Tutkimuksessa selvitettiin ylispuuhakkuuta varten leimattujen mänty-ylispuutaimikoiden syntyhistoriaa, rakennetta ja alkukehitystä silloisen Lapin metsälautakunnan alueen yksityismetsissä. Tarkoitusta varten inventoitiin 55 ylispuustoista mäntytaimikkoa linjoittaista ympyräkoeala-arviointia käyttäen.

Noin puolet (49 %) taimikoista oli syntynyt alikasvoksena ilman uudistamistarkoitusta ja 44 % luontaiseen uudistamiseen tähtäävän siemenpuuhakkuun tuloksena. Neljä taimikkoa (7 %) oli viljelty siemenpuuston alle. Alikasvostaimikoissa ylispuujaksojen aiempi käsittely oli useimmiten ollut epäsäännöllistä, eikä hakkuutapaa pystytty määrittelemään tavanomaisin hakkuuta kuvaavin termein.

Alikasvostaimikoiden tiheys, tilajärjestys ja kasvatuskelpoisuus eivät eronneet siemenpuuhakkuun tuloksena syntyneiden taimikoiden vastaavista taimikkotunnuksista. Siemenpuutaimikot olivat kuitenkin elinvoimaisempia, ja niiden pituuskehitys oli nopeampaa kuin alikasvostaimikoiden.

Noin neljännes taimikoista oli taimien keski-iän perusteella syntynyt ennen ylispuuston edellistä hakkuuta. Taimien ikävaihtelun perusteella taimikot olivat yleensä syntyneet pitkän ajan kuluessa. Siemenpuuhakkuun ja ylispuuhakkuun välinen aika oli siemenpuutaimikoissa keskimäärin 22 vuotta. Vastaava hakkuiden välinen aika alikasvostaimikoissa oli 33 vuotta. Muokkaus lyhensi uudistumisaikaa siemenpuutaimikoissa.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia käsityksiä, joiden mukaan männyn luontainen uudistumiskyky Lapissa on hyvä, ja mäntyalikasvokset ovat usein metsänuudistamiseen kelvollisia.

 • Hyppönen, ORCID ID:E-mail mikko.hypponen@metla.fi (email)
 • Hyvönen, ORCID ID:

Tieteen tori

Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset

artikkeli id 6071. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Jari Liski. (2000). Millainen kiertoaika eduksi metsien hiilitaloudelle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6071. https://doi.org/10.14214/ma.6071
 • Liski, ORCID ID:E-mail jliski@silvia.helsinki.fi (email)
artikkeli id 6070. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Matti Liski. (2000). Projektikohtainen päästökauppa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6070. https://doi.org/10.14214/ma.6070
 • Liski, ORCID ID:E-mail liski@hkkk.fi (email)
artikkeli id 6069. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Juhani Tirkkonen. (2000). Ilmastopolitiikan poliittiset ja sosiaaliset ulottuvuudet Suomen metsäsektorilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6069. https://doi.org/10.14214/ma.6069
 • Tirkkonen, ORCID ID:E-mail juhani.tirkkonen@tukkk.fi (email)
artikkeli id 6068. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Johanna Pohjola. (2000). Hiilinielut ja ilmastosopimuksen kustannukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6068. https://doi.org/10.14214/ma.6068
 • Pohjola, ORCID ID:E-mail johanna.pohjola@metla.fi (email)
artikkeli id 6067. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Timo Karjalainen. (2000). Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous Kioton pöytäkirjassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6067. https://doi.org/10.14214/ma.6067
 • Karjalainen, ORCID ID:E-mail timo.karjalainen@efi.fi (email)
artikkeli id 6066. Tieteen tori – Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset
Roger A. Sedjo. (2000). Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset metsäsektoriin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6066. https://doi.org/10.14214/ma.6066
 • Sedjo, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6072. Tieteen tori
Paavo Pelkonen. (2000). Barentsin neuvoston metsäaloite linjaa pohjoisen ulottuvuuden yhteistyötä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6072. https://doi.org/10.14214/ma.6072
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail paavo.pelkonen@forest.joensuu.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 6073. Puheenvuoro
Esa Uotila, Esa-Jussi Viitala. (2000). Teistä ja metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6073. https://doi.org/10.14214/ma.6073
 • Uotila, ORCID ID:E-mail esa.uotila@metla.fi (email)
 • Viitala, ORCID ID:

Tutkimusseloste

artikkeli id 6077. Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto. (2000). Metsikön puuston läpimitta- ja pituusrakenteen ennustaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6077. https://doi.org/10.14214/ma.6077
 • Siipilehto, ORCID ID:
artikkeli id 6076. Tutkimusseloste
Jyrki Kangas, Pekka Leskinen, Timo Pukkala. (2000). Puutavaralajien kantohintaskenaarioiden liittäminen metsälötason taktiseen metsäsuunnitteluun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6076. https://doi.org/10.14214/ma.6076
 • Kangas, ORCID ID:
 • Leskinen, ORCID ID:
 • Pukkala, ORCID ID:
artikkeli id 6075. Tutkimusseloste
Annika Kangas, Matti Maltamo. (2000). Prosenttipisteisiin perustuvan läpimittajakauman ennustamisen ja Weibull-menetelmän luotettavuus riippumattomissa aineistoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6075. https://doi.org/10.14214/ma.6075
 • Kangas, ORCID ID:
 • Maltamo, ORCID ID:
artikkeli id 6074. Tutkimusseloste
Annika Kangas, Matti Maltamo. (2000). Prosenttipisteisiin perustuvat pohjapinta-alan läpimittajakaumamallit männylle, kuuselle ja koivulle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6074. https://doi.org/10.14214/ma.6074
 • Kangas, ORCID ID:
 • Maltamo, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit