Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 5895. Tutkimusartikkeli
Tuija Kilpeläinen. (1995). Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 273-291. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5895. https://doi.org/10.14214/ma.5895

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia havaintoja eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit tekivät dioina kuvatuista luonnonympäristön muutoksista sekä millaisia merkityksiä he näille muutoksille antoivat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin luonnonympäristön muutoksista kertovia diakuvapareja (kuva ennen muutosta ja muutoksen jälkeen) ja niihin liittyvää kyselylomaketta. Tavoitteena oli myös selvittää, miten kehitetty kuvaparien arviointi -menetelmä toimii luonnon muutosten arvioinnissa. Tutkimukseen osallistui kolme ryhmää: eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit (N = 112). Tulokset osoittavat, että menetelmä on toimiva arvioitaessa luonnon muutoksia ja niiden merkityksiä. Tutkittavat antoivat kuvista tekemilleen havainnoille merkityksiä enimmäkseen esteettisyyden, muiden tunne-elämysten, oman toiminnan mahdollisuuden ja tehtyjen toimien perusteella. Metsätieteilijöiden vastaukset erityisesti metsään suuntautuvia toimia kohtaan olivat myönteisempiä kuin muiden tutkittujen ryhmien.

  • Kilpeläinen, ORCID ID:E-mail thk@psyka.jyu.fi (email)
artikkeli id 5894. Tutkimusartikkeli
Marja-Liisa Juntunen. (1995). Hakkuukoneenkuljettajien aikuiskoulutus oppilaiden arvioimana. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 257-271. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5894. https://doi.org/10.14214/ma.5894

Tutkimuksessa selvitettiin metsäoppilaitoksissa metsäkoneenkäytön jatkolinjoilla vuosina 1989–1991 olleiden oppilaiden taustatietoja ja erityisesti sitä, miten oppilaat täyttivät kurssien pääsyvaatimukset. Oppilaiden arvioita saamastaan koulutuksesta tutkittiin myös. Aineistona oli jatkolinjojen 16 kurssia ja niiden 173 oppilasta.

Noin viidennes oppilaista täytti koulutukseen valinnan edellytykset, kun heillä oli vaadittava peruskoulutus ja kahden vuoden työkokemus alalta. Suurimmalla osalla lopuista oppilaista oli työkokemusta metsurin tai maatalouden töistä. Oppilaiden hyvin erilaiset lähtötaidot ja -tiedot vaikeuttivat kurssien toteutusta.

Oppilaat olisivat halunneet lisätä käytännön työn opetusta ja koneilla työskentelyn määrää. Keskimäärin oppilaat arvioivat käyttäneensä kurssin aikana hakkuukonetta 176 tuntia ja kuormatraktoria 46 tuntia. Puolet oppilaista käytti hakkuukonetta kuitenkin vähemmän kuin sata tuntia. Oppilaiden käyttötuntimäärät vaihtelivat paljon kouluittain ja kursseittain. Noin puolet oppilaista oli harjoittelemassa metsäkoneyrityksissä, mitä kaikki vastanneet oppilaat pitivät erittäin hyvänä asiana.

Neljä viidesosaa oppilaista arvioi opettajien opetustaidot ja -tiedot hyviksi tai erinomaisiksi opetuksen eri alueilla. Opettajien koneiden käsittelytaidot arvioitiin huonoimmiksi ja huolto- ja kunnossapitotaidot parhaimmiksi. Opetuksessa oli selviä tasoeroja oppilaitosten välillä.

Metsäkoneenkuljettajien koulutuksen parantamiseksi olisi kehitettävä oppilasvalintaa, lisättävä metsäkoneiden käsittelytaitojen opetusta, järjestettävä opettajille täydennyskoulutusta ja tiivistettävä oppilaitosten yhteyksiä sekä työelämään että konevalmistajiin.

  • Juntunen, ORCID ID:E-mail marja-liisa.juntunen@metla.fi (email)

Katsaus

artikkeli id 5896. Katsaus
Aarne Nyyssönen. (1995). Väljennyshakkuut. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 293-302. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5896. https://doi.org/10.14214/ma.5896

Uudistuskypsien ja niiksi varttuvien metsien määrä on etenkin maamme eteläisissä osissa kasvanut niin suureksi, ettei näiden metsien uudistaminen ohjekiertoaikojen edellyttämässä tahdissa ole mahdollista. Katsauksessa on tarkasteltu, onko tässä tilanteessa perusteltua palauttaa miltei unohdetut väljennyshakkuut metsien käsittelyn vaihtoehtoihin. Sitä varten on vertailtu varttuneiden männiköiden ja kuusikoiden erilaisten käsittelytapojen antamia tuloksia ja saatu käsitys syntyvistä tuottoeroista. Rajallisten tuottotappioiden vastineeksi väljennyshakkuut tuovat varmuutta hoidettujen metsien luontaiseen uudistamiseen ja ovat myönteinen tekijä myös metsien maisemallisen arvon kannalta. Sen johdosta väljennyshakkuilla on oltava sijansa taitavan metsänkäsittelijän keinovalikoimassa.

  • Nyyssönen, ORCID ID:

Tieteen tori

Biodiversiteetti

artikkeli id 5902. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Simo Kaila. (1995). Monimuotoisuus talousmetsän uudistamisessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 335-342. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5902. https://doi.org/10.14214/ma.5902
  • Kaila, ORCID ID:E-mail simo.kaila@metsateho.fi (email)
artikkeli id 5901. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Esteri Ohenoja. (1995). Metsän käyttö ja sienistön monimuotoisuus. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 331-334. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5901. https://doi.org/10.14214/ma.5901
  • Ohenoja, ORCID ID:
artikkeli id 5900. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Aimo Saano. (1995). Metsämaamikrobien monimuotoisuuden tutkimus DNA-tekniikalla. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 329-331. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5900. https://doi.org/10.14214/ma.5900
  • Saano, ORCID ID:
artikkeli id 5899. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Janne Uuttera, Jyrki Kangas. (1995). Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsäluonnon monimuotoisuuden kvantifiointi alueellisen metsäsuunnittelun tarpeisiin. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 321-328. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5899. https://doi.org/10.14214/ma.5899
  • Uuttera, ORCID ID:
  • Kangas, ORCID ID:
artikkeli id 5898. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Eeva Korpilahti. (1995). Luonnon monimuotoisuus metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 312-321. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5898. https://doi.org/10.14214/ma.5898
  • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)
artikkeli id 5897. Tieteen tori – Biodiversiteetti
Eero Nikinmaa. (1995). Biodiversiteetti ja metsien hyödyntäminen. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 304-312. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5897. https://doi.org/10.14214/ma.5897
  • Nikinmaa, ORCID ID:E-mail enikinma@silvia.helsinki.fi (email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit