Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2

Pääkirjoitus

artikkeli id 5758. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2009). Metsähallituksen 150 vuotta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5758. https://doi.org/10.14214/ma.5758
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 5760. Tutkimusartikkeli
Tanja Laitila, Teppo Hujala, Jukka Tikkanen, Mikko Kurttila. (2009). Yksityismetsien monikäyttöön ja monimuotoisuuteen liittyvät arvot ja asenteet: analyysi metsänomistajien haastatteluista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5760. https://doi.org/10.14214/ma.5760

Perinteinen Suomessa käytössä oleva metsäsuunnittelumalli ei pysty riittävän tehokkaasti tarkastelemaan moniarvoistuneiden yksityismetsänomistajien metsien käytön tavoitteita. Monimuotoisuuteen ja -käyttöön liittyvien näkökohtien syvällisempi tarkastelu metsäsuunnittelussa edistäisi sekä metsänomistajien omien että metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan tavoitteiden täyttämistä. Tässä tutkimuksessa eritellään metsänomistajuudestaan ja metsään liittyvästä päätöksenteostaan puhuvien metsänomistajien asenteita monimuotoisuuden turvaamista ja monikäyttöä kohtaan. Tutkimus perustuu 30 metsänomistajan haastatteluaineiston laadulliseen analyysiin, jossa sovellettiin metsiin liittyvien arvojen ja asenteiden viitekehystä. Metsäsuunnittelun kehittämiskohteita olivat mm. metsänomistajien luontoasenteiden tunnistaminen ja vapaaehtoiseen, metsänomistajille syystä tai toisesta tärkeiden kohteiden omaehtoiseen suojeluun kannustaminen. Tutkimuksessa ehdotetaan luontokohteiden turvaamisen ja sopimusperusteisen vapaaehtoisen suojelun päätöksenteon tukemisen tiivistä integrointia metsäsuunnittelupalveluihin. Metsäsuunnittelijat tarvitsevat keinoja, taitoja ja kannustimia pystyäkseen tarjoamaan asiakaslähtöistä monimuotoisuus- ja monikäyttökonsultointia omistajille. Esimerkiksi luonnonarvokauppaan ja määräaikaiseen suojelusopimukseen liittyville vertailulaskelmille ja käytännön päätöstuelle olisi tarvetta. Vapaaehtoisen suojelun keinojen tarjoamien mahdollisuuksien tiedostaminen ja kunnioittaminen metsän yhtenä käyttömuotona eri suunnittelun tasoilla tulee olemaan yksi metsäpolitiikan seuraavien vuosien haaste.

 • Laitila, ORCID ID:E-mail mikko.kurttila@metla.fi (email)
 • Hujala, ORCID ID:
 • Tikkanen, ORCID ID:
 • Kurttila, ORCID ID:
artikkeli id 5759. Tutkimusartikkeli
Esko Välimäki, Annika Kangas. (2009). Kasvumallien toiminnan validointi ylitiheissä metsiköissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5759. https://doi.org/10.14214/ma.5759

Nykyisin lähes kaikki metsiä koskevat päätökset, yksittäisistä hakkuu- ja hoitopäätöksistä aina metsänhoito-suositusten muotoiluun ja metsäpoliittisiin päätöksiin perustuvat kasvusimulaattoreihin. Tutkimustietoa kasvun ja erityisesti luonnonpoistuman ennusteiden tarkkuudesta on kuitenkin vähän, etenkin pidemmiltä ennustejaksoilta. Luotettavuutta tyypillisesti arvioidaan keskimäärin koko testiaineistossa, jolloin tietoa mallin käyttäytymisestä soveltamisalueensa rajoilla on vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten MOTTI mallit ennustavat metsien kehitystä ylitiheissä metsiköissä. Erityisesti tarkasteltiin itseharvenemisen ennusteiden onnistumista. Tulokset osoittavat, että metsät voivat kasvaa luontaisesti huomattavasti tiheämpinä kuin käytetyt mallit ennustavat. Tällöin erityisen tiheiden metsien pohjapinta-alan kehitys aliarvioidaan, vaikka tavanomaisempien metsiköiden kasvuennusteet ovat melko tarkkoja. Se voi vaikuttaa paitsi yksittäisten metsiköiden käsittelysuosituksiin, myös mallien perusteella laadittuihin hoitosuosituksiin.

 • Välimäki, ORCID ID:
 • Kangas, ORCID ID:

Tiedonanto

artikkeli id 5761. Tiedonanto
Atte Komonen, Arto Laatikainen, Maarit Similä, Petri Martikainen. (2009). Ytimennävertäjien kasvainsyönti trombin kaataman suojelumännikön ympäristössä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5761. https://doi.org/10.14214/ma.5761

Voimakas trombi kaatoi 10 000 kuutiota männikköä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa vuonna 2004. Koska alue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, Metsähallitus jätti puut korjaamatta, minkä pelättiin lisäävän hyönteistuhoriskiä ympäröivissä mäntymetsissä. Tässä tutkimuksessa kvantifioitiin ytimennävertäjien (Tomicus spp.) kasvainsyöntiä eri etäisyyksillä trombiaukon reunasta vuosina 2006 ja 2008. Vuonna 2008 syötyjen kasvainten tiheys oli 2–3-kertainen verrattuna vuoteen 2006. Neljän vuoden yhteenlaskettu kasvaintiheys oli suurimmillaan 10 metrin päässä aukon reunasta: 9,5 kpl/m2 eli 54–165 kpl/elävä mänty puuston tiheydestä riippuen. Vastaavan suuruisen kasvainsyönnin ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu aiheuttaneen taloudellisesti merkittäviä kasvutappioita. Ytimennävertäjien kasvainsyönti myös väheni nopeasti trombiaukolta poispäin: pudonneiden kasvainten tiheys oli 40–60 metrin päässä enää puolet niiden enimmäistiheydestä ja noin 120 metrin etäisyydellä se vastasi talousmetsille tyypillistä taustatasoa. Emokäytävien ja ulostuloreikien alhainen tiheys viittaa siihen, että ytimennävertäjien kannan koko saaressa on ollut melko pieni suhteessa kuolleen puun määrään ja leviäminen mantereelta on ollut vähäistä. Seurannaistuhojen riski alueella on pieni, sillä trombin kaatama puusto on jo suurelta osin ytimennävertäjille sopimatonta.

 • Komonen, ORCID ID:E-mail atte.komonen@ekol.slu.se (email)
 • Laatikainen, ORCID ID:
 • Similä, ORCID ID:
 • Martikainen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 5765. Tieteen tori
Tiina Rajala. (2009). Selittävätkö mykorritsojen lajit ja lajilukumäärät puiden kasvueroja? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5765. https://doi.org/10.14214/ma.5765
 • Rajala, ORCID ID:E-mail tiina.rajala@metla.fi (email)
artikkeli id 5764. Tieteen tori
Maija Salemaa, Tiina M. Nieminen, John Derome, Heljä-Sisko Helmisaari. (2009). Kasvipeitteen palauttaminen elvyttää saastuneen metsämaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5764. https://doi.org/10.14214/ma.5764
 • Salemaa, ORCID ID:E-mail maija.salemaa@metla.fi (email)
 • Nieminen, ORCID ID:
 • Derome, ORCID ID:
 • Helmisaari, ORCID ID:
artikkeli id 5763. Tieteen tori
Veikko Koski, Jyrki Raulo, Matti Sulkinoja, Terho Valanne. (2009). Pieni koe Utsjoella tuotti arvokkaita tuloksia rauduskoivun ilmastoonsopeutumisesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5763. https://doi.org/10.14214/ma.5763
 • Koski, ORCID ID:E-mail vekoski@saunalahti.fi (email)
 • Raulo, ORCID ID:
 • Sulkinoja, ORCID ID:
 • Valanne, ORCID ID:
artikkeli id 5762. Tieteen tori
Markus Holopainen, Kauko Viitanen. (2009). Käsitteistä ja epävarmuudesta metsäkiinteistöjen taloudellisen arvon määrittämisessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5762. https://doi.org/10.14214/ma.5762
 • Holopainen, ORCID ID:E-mail markus.holopainen@helsinki.fi (email)
 • Viitanen, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 5768. Kirjallisuutta
Sari Palmroth. (2009). Boreaalinen metsä ja ilmastonmuutos – Prosessit ja ainevirrat puussa, ekosysteemissä ja ilmakehässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5768. https://doi.org/10.14214/ma.5768
 • Palmroth, ORCID ID:E-mail sari.palmroth@duke.edu (email)
artikkeli id 5767. Kirjallisuutta
Rauno Ruuhijärvi. (2009). Sata vuotta metsätyyppejä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5767. https://doi.org/10.14214/ma.5767
 • Ruuhijärvi, ORCID ID:E-mail rauno.ruuhijarvi@kolumbus.fi (email)
artikkeli id 5766. Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2009). Metsänkasvatuskelpoisuus ojitusalueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5766. https://doi.org/10.14214/ma.5766
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail juhani.paivanen@netsonic.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 5776. Tutkimusseloste
Heikki Ovaskainen. (2009). Hakkuukoneen kuljettajien työtekniikka ensiharvennuksella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5776. https://doi.org/10.14214/ma.5776
 • Ovaskainen, ORCID ID:
artikkeli id 5775. Tutkimusseloste
Annette Schuck. (2009). Suomen yliopistollisen metsätieteen koulutuksen kehittämistarpeet yhdistyvässä Euroopassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5775. https://doi.org/10.14214/ma.5775
 • Schuck, ORCID ID:
artikkeli id 5774. Tutkimusseloste
Petteri Packalén. (2009). Lentoaluksesta suoritettavan laserkeilauksen ja digitaalisten ilmakuvien käyttö puustotunnusten ennustamisessa puulajeittain. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5774. https://doi.org/10.14214/ma.5774
 • Packalén, ORCID ID:
artikkeli id 5773. Tutkimusseloste
Jani Heikkilä, Matti Sirén, Anssi Ahtikoski, Jari Hynynen, Tiina Sauvala, Mika Lehtonen. (2009). Energiapuuharvennus osana männyn ja kuusen kasvatusketjua. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5773. https://doi.org/10.14214/ma.5773
 • Heikkilä, ORCID ID:
 • Sirén, ORCID ID:
 • Ahtikoski, ORCID ID:
 • Hynynen, ORCID ID:
 • Sauvala, ORCID ID:
 • Lehtonen, ORCID ID:
artikkeli id 5772. Tutkimusseloste
Md. Nurul Islam, Mikko Kurttila, Lauri Mehtätalo, Arto Haara. (2009). Metsävaratietojen virheiden tilatason vaikutusten tarkastelu: esimerkkinä vallittujen puiden pohjapinta-alan mittausvirhe. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5772. https://doi.org/10.14214/ma.5772
 • Islam, ORCID ID:
 • Kurttila, ORCID ID:
 • Mehtätalo, ORCID ID:
 • Haara, ORCID ID:
artikkeli id 5771. Tutkimusseloste
Aku Riihelä, Terhikki Manninen. (2009). Boreaalisen metsän albedon pystyprofiilin mittaaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5771. https://doi.org/10.14214/ma.5771
 • Riihelä, ORCID ID:
 • Manninen, ORCID ID:
artikkeli id 5770. Tutkimusseloste
Antti J. Lukkarinen, Seppo Ruotsalainen, Teijo Nikkanen, Heli Peltola. (2009). Venäläisten lehtikuusialkuperien kasvurytmi ja pituuskasvu kasvihuoneessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5770. https://doi.org/10.14214/ma.5770
 • Lukkarinen, ORCID ID:
 • Ruotsalainen, ORCID ID:
 • Nikkanen, ORCID ID:
 • Peltola, ORCID ID:
artikkeli id 5769. Tutkimusseloste
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa, Heikki Smolander. (2009). Kuusen istutus- ja männyn kylvötuloksen vaihteluun vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen yksityismailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5769. https://doi.org/10.14214/ma.5769
 • Kankaanhuhta, ORCID ID:
 • Saksa, ORCID ID:
 • Smolander, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit