Articles by Jyrki Hytönen

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6272. Tutkimusartikkeli
Jyrki Hytönen. (1999). Pellonmetsityksen onnistuminen Keski-Pohjanmaalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4 artikkeli id 6272. https://doi.org/10.14214/ma.6272

Tutkimuksessa selvitettiin pellonmetsityksen onnistumista Keski-Pohjanmaalla. Inventoitu otos koostui 7–8- ja 15–16-vuotiaista mäntytaimikoista (40 kpl) ja 16–17-vuotiaista rauduskoivutaimikoista (14 kpl). Pellot ryhmiteltiin kivennäis-, multa-, ja turvemaan peltoihin. Yleisin maanmuokkausmenetelmä oli pallekyntö. Vanhemmista mäntytaimikoista oli täydennysviljelty 50 % ja nuoremmista 70 %.

Pahimmat tuhonaiheuttajat olivat hirvi, kasvuhäiriöt ja sienitaudit. Hirvien ja vesojen aiheuttamia tuhoja oli enemmän turvemailla kuin kivennäismailla. Vesoja oli keskimäärin 17 500 kpl/ha, mutta taimikoiden välinen vaihtelu oli erittäin suuri (30–56 000 kpl/ha). Ojien kunto oli huono. Pahimmat vikaisuudet olivat erilaiset latvakasvaimen häiriöt. Kasvatuskelpoisia taimia oli turvepelloilla vähemmän kuin kivennäismaan pelloilla. Koivikoissa oli turvemaalla 410 ja kivennäismaalla 620 alkuperäistä istutustainta hehtaarilla. Nuoremmissa männiköissä oli turvemaalla 950 ja kivennäismaalla 1 040 ja 15–16-vuotiaissa männiköissä turvemailla 640 ja kivennäismailla 1 040 kasvatuskelpoista alkuperäistä istututainta hehtaarilla. Erityisesti luontaiset hieskoivun taimet, vaikkakin olivat ryhmittyneet ojien varteen, täydensivät taimikoita merkittävästi. Luonnontaimien ansiosta kasvatuskelpoisten taimien määrä nousi keskimäärin yli 800 kpl/ha. Taimitiheys ja aukkoisuus huomioonottaen suurin osa taimikoista oli kasvatuskelpoisuudeltaan vähintään tyydyttäviä. Huonoimmin oli onnistunut rauduskoivun viljely, erityisesti turvemaiden pelloille.

 • Hytönen, ORCID ID:E-mail jyrki.hytonen@metla.fi (email)

Katsaus

artikkeli id 6925. Katsaus
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppä energiapuuna. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6925. https://doi.org/10.14214/ma.6925
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:

Tiedonanto

artikkeli id 6853. Tiedonanto
Jyrki Hytönen. (1999). Tuhkapellettien hajoaminen maastossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli id 6853. https://doi.org/10.14214/ma.6853

Tutkimuksessa selvitettiin puutuhkasta sekä puutuhkan ja erilaisten jäteaineiden seoksesta telamatriisipuristimella valmistettujen pellettien hajoamista maastossa neljäntoista kuukauden seurantajakson aikana. Pelletit sijoitettiin verkkopusseissa maan pintaan suolle ja kangasmaalle. Tuhkasta ja tuhkasta sekä biolietteestä koostuneiden pellettien ravinnepitoisuudet analysoitiin seurantajakson alussa ja lopussa.

Pellettien massan aleneminen oli suurinta ensimmäisen kuukauden aikana. Tämän jälkeen muutokset olivat hitaampia. Kun pelletit koostuivat tuhkasta, niiden massa aleni neljäntoista kuukauden aikana kankaalla ja suolla 5–7 %. Suuri orgaanisen aineen määrä (lanta tai liete) nopeutti pellettien hajoamista. Erityisen nopeasti hajosivat pelletit, joissa oli kananlantaa. Niiden massa aleni verkkopusseissa seurantajakson aikana 57–59 %.

Pellettien kaliumpitoisuus aleni seurantajakson aikana alle neljäsosaan alkuperäisestä. Pellettien fosfori- ja kalsiumpitoisuudet nousivat hieman. Näidenkin ravinteiden kokonaismäärä pelleteissä laski, kun huomioidaan pellettien massan aleneminen kokeen aikana.

 • Hytönen, ORCID ID:E-mail jyrki.hytonen@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 10428. Tutkimusseloste
Lasse Aro, Anssi Ahtikoski, Jyrki Hytönen. (2020). Männyn kasvatuksen kannattavuus suonpohjilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10428. https://doi.org/10.14214/ma.10428
 • Aro, Luonnonvarakeskus (Luke), Biotalous ja ympäristö, Turku ORCID ID:E-mail lasse.aro@luke.fi (email)
 • Ahtikoski,  Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Oulu ORCID ID:E-mail anssi.ahtikoski@luke.fi
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Kokkola ORCID ID:E-mail jyrki.hytonen@luke.fi
artikkeli id 10348. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Hannu Hökkä. (2020). Rakeistetun tuhkan ja irtotuhkan vertailu suomännikön lannoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10348. https://doi.org/10.14214/ma.10348
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Kokkola ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8475-3568 E-mail jyrki.hytonen@luke.fi (email)
 • Hökkä, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Oulu ORCID ID:E-mail hannu.hokka@luke.fi
artikkeli id 9992. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Egbert Beuker, Anneli Viherä-Aarnio. (2018). Hybridihaavan kloonien välinen puun, kuoren ja oksien tiheyden, kosteuden ja lämpöarvon vaihtelu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli id 9992. https://doi.org/10.14214/ma.9992
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Kokkola ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8475-3568 E-mail jyrki.hytonen@luke.fi (email)
 • Beuker, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Savonlinna ORCID ID:E-mail egbert.beuker@luke.fi
 • Viherä-Aarnio, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Helsinki ORCID ID:E-mail anneli.vihera-aarnio@luke.fi
artikkeli id 7814. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä, Keith Little. (2017). Tuhkalannoitus ja heinäntorjunta suopellon metsityksessä männyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli id 7814. https://doi.org/10.14214/ma.7814
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat ja biotuotanto, Kokkola ORCID ID:E-mail jyrki.hytonen@luke.fi (email)
 • Jylhä, Luonnonvarakeskus (Luke), Vihreä teknologia, Kokkola ORCID ID:E-mail paula.jylha@luke.fi
 • Little, Nelson Mandela University, George Campus, Etelä-Afrikka ORCID ID:E-mail Keith.Little@nmmu.ac.za
artikkeli id 6936. Tutkimusseloste
Mikko Moilanen, Jyrki Hytönen, Hannu Hökkä, Anssi Ahtikoski. (2015). Lannoituksen puustovaikutukset ja kannattavuus puolukkaturvekankaan männikössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli id 6936. https://doi.org/10.14214/ma.6936
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Hökkä, ORCID ID:
 • Ahtikoski, ORCID ID:
artikkeli id 6309. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppävesakoiden biomassatuotos ja lannoituksen vaikutus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6309. https://doi.org/10.14214/ma.6309
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Saarsalmi, ORCID ID:
artikkeli id 6753. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Lasse Aro. (2012). Koivikon biomassatuotos ja ravinnetalous suonpohjalla: 37 vuoden tuloksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli id 6753. https://doi.org/10.14214/ma.6753
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Aro, ORCID ID:
artikkeli id 6394. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä. (2008). Pintakasvillisuuden torjunnan ja taimityypin vaikutus kuusen taimien kuolleisuuteen ja kasvuun metsitetyllä pellolla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6394. https://doi.org/10.14214/ma.6394
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Jylhä, ORCID ID:
artikkeli id 5786. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Paula Jylhä. (2005). Kilpailevan kasvillisuuden ja pintakasvillisuuden torjunnan vaikutus rauduskoivun taimien kuolleisuuteen, kasvuun ja myyrätuhoihin pellonmetsityksessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli id 5786. https://doi.org/10.14214/ma.5786
 • Hytönen, ORCID ID:
 • Jylhä, ORCID ID:
artikkeli id 5687. Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen. (2003). Puun, turpeen ja kivihiilen tuhkan vaikutus suopelloille viljeltyjen mäntyjen neulasten ravinnepitoisuuksiin ja kasvuun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 2 artikkeli id 5687. https://doi.org/10.14214/ma.5687
 • Hytönen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit