Articles by Anne Toppinen

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 10327. Tutkimusartikkeli
Jaana Korhonen, Anni Tuppura, Ari Jantunen, Satu Pätäri, Anne Toppinen. (2020). Suomalaisten 17–18-vuotiaiden nuorten näkemykset metsäalasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli id 10327. https://doi.org/10.14214/ma.10327

Metsäalan työmarkkinat ovat muutoksessa, ja työntekijöiltä odotetaan tulevaisuudessa entistä monipuolisempia taitoja. Tämä yhdessä ikäluokkien pienenemisen kanssa ennakoi kovenevaa kilpailua osaavista työntekijöistä myös metsäalalla, jolla työvoimatarpeen on pääsääntöisesti arvioitu kasvavan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten 17–18-vuotiaiden nuorten suhtautumista työuraan metsäalalla ja alan houkuttelevuuteen työnantajana. Tulosten perusteella metsäalalla on mahdollisuus rekrytoida alasta kiinnostuneita työntekijöitä myös tulevaisuudessa. Kiinnostus toimialaa kohtaan on kuitenkin edelleen jossain määrin sukupuolittunutta, sillä miehistä reilu puolet, mutta naisista vain reilu kolmannes, uskoi, että omalla kohdalla hyvä työpaikka voisi löytyä metsäalalta. Yleisesti vastaajia kiinnostivat erityisesti erilaiset asiantuntijuuteen liittyvät työtehtävät sekä työtehtävät uusien tuotteiden kehittämisen parissa. Työssä tärkeiksi asioiksi katsottiin mielekkyyden, palkan ja työyhteisön lisäksi myös työn merkityksellisyys. Metsäbiotalouden tulevaisuuden osalta suurin osa vastaajista arvioi, että kymmenen vuoden kuluttua kestävyyskysymykset nousevat tärkeämmiksi nykytilaan verrattuna.

 • Korhonen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki; Helsingin yliopisto, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Helsinki ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9266-2260 E-mail jaana.e.korhonen@helsinki.fi
 • Tuppura, LUT-yliopisto, kauppakorkeakoulu, ­Lappeenranta ORCID ID:E-mail anni.tuppura@lut.fi (email)
 • Jantunen, LUT-yliopisto, kauppakorkeakoulu, ­Lappeenranta ORCID ID:E-mail ari.jantunen@lut.fi
 • Pätäri, LUT-yliopisto, kauppakorkeakoulu, ­Lappeenranta ORCID ID:E-mail satu.patari@lut.fi
 • Toppinen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki; Helsingin yliopisto, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Helsinki ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0910-1505 E-mail anne.toppinen@helsinki.fi
artikkeli id 5666. Tutkimusartikkeli
Anne Toppinen, Ritva Toivonen, Tapio Tilli. (2004). Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5666. https://doi.org/10.14214/ma.5666

Raakapuun tuontihintojen määräytymistä ei ole Suomessa mallitettu ekonometrisesti, vaikka tuonnin merkityksen kasvaessa yhteydet kotimaan kantohintakehitykseen ja markkinoiden toimintaan ovat puumarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta kiinnostavat. Tässä tutkimuksessa kuvataan eri tuojamaiden hintavaihteluita havu- ja lehtipuun tuonnissa Suomeen. Lisäksi tutkitaan ns. yhden hinnan lain avulla poikkeaako tuontipuun hintakehitys tärkeimpien tuojamaiden eli Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Baltian maiden välillä. Tulokset osoittavat ettei tuontipuun hinta eri alkuperämaista ole täysin noudattanut yhden hinnan lakia koko jaksolla 1980–2001 tarkasteltuna, mutta vuosina 1992–2001 puun tuontihintojen vaihtelu eri tuojamaiden välillä on ollut aiempaa yhdenmukaisempaa.

 • Toppinen, ORCID ID:E-mail anne.toppinen@metla.fi (email)
 • Toivonen, ORCID ID:
 • Tilli, ORCID ID:
artikkeli id 6054. Tutkimusartikkeli
Tapio Tilli, Ritva Toivonen, Anne Toppinen. (2000). Puun hintavaihteluiden alueellinen yhtenevyys Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6054. https://doi.org/10.14214/ma.6054

Tutkimuksessa tarkastellaan puun hintavaihtelujen yhtenevyyttä viiden metsäkeskuksen alueella soveltaen niin sanottua yhden hinnan lakia ja Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysia. Tarkoituksena on selvittää, muodostavatko tarkastellut alueet yhtenäisen markkina-alueen vai ovatko alueet eriytyneet alueellisiksi osamarkkinoiksi. Tulokset kertovat siitä, toimivatko Suomen puumarkkinat talousteoreettisessa mielessä tehokkaasti. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mänty- ja kuusitukin hinnat ovat yhtenevät tarkasteltujen metsäkeskusten välillä, kun taas mänty- ja kuusikuidun hintavaihtelu oli jonkin verran erilaista eri alueilla. Tutkimukseen valituista metsäkeskuksista selvimmin muiden alueiden hintoihin vaikuttivat Etelä-Savo ja Lounais-Suomi.

 • Tilli, ORCID ID:E-mail tapio.tilli@ptt.fi (email)
 • Toivonen, ORCID ID:
 • Toppinen, ORCID ID:
artikkeli id 6118. Tutkimusartikkeli
Sannamaija Rasi, Anne Toppinen, Riitta Hänninen. (1999). Ekonometrinen malli Britannian ja Saksan paperin kulutukselle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6118. https://doi.org/10.14214/ma.6118

Tutkimuksessa analysoidaan Suomen tärkeimpien vientimaiden, Britannian ja Saksan, sanomalehtipaperin sekä paino-ja kirjoituspaperin kulutusta ekonometristen mallien avulla. Estimoinneissa käytettiin pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset erottelevaa Englen ja Grangerin kaksivaiheista yhteisintegroituvuusanalyysia ja aikasarja-aineistoa vuosille 1960–94. Muuttujien havaittiin olevan epästationaarisia ja yhteisintegroituneita. Lyhyen aikavälin malleissa tulojen kasvulla oli verrattain suuri ja merkitsevä vaikutus paperin kulutukseen. Hintajoustot olivat pieniä eivätkä useinkaan osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. Tämän perusteella tuotteen hinta ei juuri lainkaan vaikuta sanomalehtipaperin tai paino- ja kirjoituspaperin kulutukseen lyhyellä aikavälillä. Virheenkorjausmallin perusteella näyttää siltä, että Britanniassa sopeudutaan sanomalehtipaperin kulutuksen muutoksiin Saksaa hitaammin. Tuloksena saatuja paperin kulutuksen hinta- ja tulojoustoja voidaan käyttää hyväksi laadittaessa ennusteita Suomen metsäteollisuuden viennille.

 • Rasi, ORCID ID:E-mail anne.toppinen@metla.fi (email)
 • Toppinen, ORCID ID:
 • Hänninen, ORCID ID:

Tieteen tori

80 vuotta metsäntutkimusta Metlassa – mikä nyt ajankohtaista?

artikkeli id 6973. Tieteen tori – 80 vuotta metsäntutkimusta Metlassa – mikä nyt ajankohtaista?
Lauri Hetemäki, Riitta Hänninen, Anne Toppinen. (1998). Ekonometriset mallit metsäsektorin markkinatutkimuksissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 2 artikkeli id 6973. https://doi.org/10.14214/ma.6973
 • Hetemäki, ORCID ID:E-mail lauri.hetemaki@metla.fi (email)
 • Hänninen, ORCID ID:
 • Toppinen, ORCID ID:

Tieteen tori

Mallit metsäntutkimuksessa

artikkeli id 6125. Tieteen tori – Mallit metsäntutkimuksessa
Anne Toppinen. (1999). Ekonometriset aikasarjamallit ja niiden käyttö metsäekonomiassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6125. https://doi.org/10.14214/ma.6125
 • Toppinen, ORCID ID:E-mail toppinen@metla.fi (email)

Tieteen tori

artikkeli id 6139. Tieteen tori
Ramses Malaty, Anne Toppinen, Jari Viitanen. (2005). Mäntytukin alueelliset markkinat ja hintavaihteluiden ennustaminen Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6139. https://doi.org/10.14214/ma.6139
 • Malaty, ORCID ID:E-mail anne.toppinen@metla.fi (email)
 • Toppinen, ORCID ID:
 • Viitanen, ORCID ID:
artikkeli id 6056. Tieteen tori
Ritva Toivonen, Tapio Tilli, Anne Toppinen. (2000). Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lisääntymässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6056. https://doi.org/10.14214/ma.6056
 • Toivonen, ORCID ID:E-mail tapio.tilli@ptt.fi (email)
 • Tilli, ORCID ID:
 • Toppinen, ORCID ID:
artikkeli id 6002. Tieteen tori
Anne Toppinen. (1998). Kuinka mallittaa Suomen puumarkkinoiden toimintaa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 4 artikkeli id 6002. https://doi.org/10.14214/ma.6002
 • Toppinen, ORCID ID:E-mail toppinen@metla.fi (email)
artikkeli id 6237. Tieteen tori
Ritva Toivonen, Anne Toppinen. (1997). Alueelliset hintavaihtelut lisääntyneet Suomen puumarkkinoilla – taustalla puukauppasopimusten muutokset? Metsätieteen aikakauskirja 4/1997: 514-517. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli id 6237. https://doi.org/10.14214/ma.6237
 • Toivonen, ORCID ID:E-mail ritva.toivonen@ptt.fi (email)
 • Toppinen, ORCID ID:
artikkeli id 6526. Tieteen tori
Anne Toppinen. (1997). Hinnanmuodostus Suomen raakapuumarkkinoilla – täydellistä vai epätäydellistä kilpailua? Metsätieteen aikakauskirja 2/1997: 291-293. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 2 artikkeli id 6526. https://doi.org/10.14214/ma.6526
 • Toppinen, ORCID ID:E-mail toppinen@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6265. Tutkimusseloste
Antti Mutanen, Anne Toppinen. (2005). Metsäverouudistus ja tukkipuumarkkinoiden toiminta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli id 6265. https://doi.org/10.14214/ma.6265
 • Mutanen, ORCID ID:
 • Toppinen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit