Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Hannu Hökkä (email), Seppo Kaunisto, Kari T. Korhonen, Juhani Päivänen, Antti Reinikainen, Erkki Tomppo

Suomen suometsät 1951–1994

Hökkä H., Kaunisto S., Korhonen K. T., Päivänen J., Reinikainen A., Tomppo E. Suomen suometsät 1951–1994. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2B artikkeli 6242. https://doi.org/10.14214/ma.6242

Tiivistelmä

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien kahdeksanteen inventointiin (VMI8, 1986–1994) perustuvat tiedot maamme suometsistä, soiden pinta-aloista ja niiden muutoksista VMI3:sta (1951–53) lähtien sekä analysoidaan muutosten syitä. Artikkelissa kuvataan suometsiin liittyviä VMI:n mittauksia, yleispiirteet tulosten laskennasta ja keskivirheen arviointimenetelmä. VMI8:n otantamenetelmää, maastomittauksia ja tulosten laskentaa on kuvattu aikaisemmin Etelä-Suomen julkaisuissa (Salminen 1993, Salminen ja Salminen 1998) sekä Pohjois-Suomen ja koko maan julkaisussa (Tomppo ym. 2001a). Tarkastelujaksolla soiden ala on pienentynyt 9,7 milj. ha:sta 8,9 milj. ha:iin, kun ojitetut ohutturpeiset suot ovat VMI:n luokituksen mukaan muuttuneet kivennäismaiksi tai siirtyneet muuhun maankäyttöluokkaan. VMI8:n mukaan ojitettuja soita on 4,6 milj. ha ja ojitettuja kivennäismaita 1,1 milj. ha. Ojitettujen soiden ala ei enää nouse, joten ojitusala jää 1950- ja 1960-lukujen metsäohjelmien suurimpia arvioita pienemmäksi.

Suometsätalouden vaikutukset soiden puuvarannon ja puuston kasvun lisäykseen ovat kuitenkin vähintään metsäohjelmien arvioiden suuruisia. 1950-luvun alussa puuvaranto oli kasvullisilla ja huonokasvuisilla metsä-maan soilla 252 milj. m3. VMI8:n mukaan puuvaranto on metsä- ja kitumaan soilla 377 milj. m3. Puuston vuotuinen kasvu on noussut 9,9 milj. m3:stä 17,4 milj. m3 :iin. VMI3:ssa soiksi luokiteltujen maiden puu-varannoksi arvioitiin VMI8:ssa 430 milj. m3 ja vuotuiseksi kasvuksi 20,1 milj. m3. Sekä puuvarannon että puuston vuotuisen kasvun suhteelliset lisäykset ovat 1950-luvun alun jälkeen olleet soilla selvästi suuremmat kuin kivennäismailla. Ojituksen lisäksi tähän vaikuttavat puustojen erilaiset lähtötilanteet, nykyisten ikärakenteiden erot sekä se, että soilla hakkuut ovat olleet vähäisempiä kuin kivennäismailla.

VMI8:ssa arvioitiin seuraavalla kymmenvuotiskaudella metsämaan soilla olevan erilaisia hakkuutarpeita 2,35 milj. ha, joista taimikonhoitoja ja ensiharvennuksissa on 1,38 milj. ha. Suometsien hakkuiden painopiste on siis vielä jonkin aikaa nuorissa metsissä. Kunnostusojituksen tarpeessa olevia soita on VMI8:n mukaan runsaat 1,5 milj. ha. Kymmenessä vuodessa toteutettuna se vastaa suurempaa vuotuista kunnostusojitustarvetta kuin kansallisessa metsäohjelmassa on esitetty. Puuntuotantoon soveltumattomia soita on ojitettu 450 000 ha, kun taas puuntuotantoon soveltuvaa ojittamatonta suota on 840 000 ha. Ojittamattomia soita on yhteensä 4,3 milj. ha.

Avainsanat
inventointi; Valtakunnan metsien inventointi; laatu; puusto; kasvu; kunnostusojitus; suo; suometsät; hakkuut; uudisojitus; ojitus; tuhot

Tekijät
  • Hökkä, Sähköposti hannu.hokka@metla.fi (sähköposti)
  • Kaunisto, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Korhonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Päivänen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Reinikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Tomppo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 1877

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6242 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemistö P., (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10774
Nöjd P., Henttonen H. M. et al. (2021) Suomen metsien käytön rajat: Mera-aikakauden ske.. Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10570
Hökkä H., Repola J. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 7808
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 3 artikkeli 6025
Välimäki E., Kangas A. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 2 artikkeli 5759
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2B artikkeli 6217
Korhonen K. T., Heikkinen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1B artikkeli 6174
Tomppo E., Tuomainen T. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 2B artikkeli 5945
Talvitie M., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6257
Tomppo E., Tuomainen T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3B artikkeli 6808
Tamminen P., Saarsalmi A. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6222
Haara A., Korhonen K. T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 2 artikkeli 6246
Levula J., Levula T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 2 artikkeli 6245
Tomppo E., Tuomainen T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2B artikkeli 5787
Helenius P., Luoranen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6194
Hökkä H., Kaunisto S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 2B artikkeli 6242
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3B artikkeli 5861
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 2B artikkeli 6612
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4B artikkeli 6454
Kukkola M., Nöjd P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6065
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3B artikkeli 6795
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 2B artikkeli 6148
Tomppo E., Korhonen K. T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 3B artikkeli 6727
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2B artikkeli 6661
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2B artikkeli 6660
Hynynen J., Arola M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 1 artikkeli 6436
Tamminen P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6571
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2B artikkeli 6134
Niemistö P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 4 artikkeli 6232
Niemistö P., Hukki P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6476
Valkonen S., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6475
Hynönen T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 2 artikkeli 6516
Mielikäinen K., Timonen M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 4 artikkeli 6728
Karlsson K., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 2 artikkeli 5800
Rikala R., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 2 artikkeli 5798
Hynynen J., Saramäki J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 2 artikkeli 5949
Mielikäinen K., Valkonen S. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 2 artikkeli 5948
Niemistö P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 1 artikkeli 6044
Seppänen P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 5998
Nyyssönen A., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 4 artikkeli 5896
Lappi J., (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10185
Rikala R., Vuorinen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6259
Valkonen S., Miettinen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 4 artikkeli 6112
Silfverberg K., Issakainen J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 1 artikkeli 5818